Vad gäller när en myndighet inte lämnar ut handlingar?

FRÅGA
Hej!Om jag flera gånger misslyckats med att få ut beskrivna dokument från myndigheten Af, där de i princip bara negligerar min begäran ( e-post ex.vis) , vilka möjligheter har jag då att få till en lösning.Jag hänvisar till offentlighetsprincipen.Har på goda skäl misstankar om felhantering vilket i princip försatt mej i konkursläge privat.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis är utgångspunkten att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda, vilket ger uttryck för offentlighetsprincipen, precis som du nämner i din fråga. Förutsättningarna för att få ta del av handlingar är alltså att det rör sig om allmänna handlingar samt att handlingarna inte är sekretessbelagda.

Jag kommer inte närmre att gå in på vad som utgör en allmän handling men av 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

Överklagande

En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en handling till den enskilde, 6 kap. 7 § Offentlighets och sekretesslagen.För att beslutet ska kunna överklagas krävs dock ett skriftligt beslut av myndigheten.

Av din fråga framgår det inte om du i din korrespondens med myndigheten har fått ett skriftligt konkret beslut om avslag på din ansökan. Har du inte fått ett skriftligt beslut är konsekvensen att du inte har ett överklagbart beslut. Det du då kan göra är att begära att myndigheten omprövar sitt beslut och att du begär ett skriftligt beslut. Myndigheten är skyldig att utfärda ett överklagbart beslut med en motivering till varför de beslutat om att inte lämna ut handlingarna. Överklagande av beslutet sker i sådana fall till kammarrätt.

Sammanfattningsvisär offentlighetsprincipen utgångspunkten vad det gäller utelämnande av allmänna handlingar. En myndighet får dock efter en sekretessprövning besluta om att en allmän handling inte kan utelämnas och ska i sådana fall ge den sökande ett skriftligt beslut innefattande motivering till beslutet. Har du inte fått ett skriftligt, överklagbart beslut så kan du som sagt begära detta från myndigheten och, om det bir aktuellt, överklaga detta beslut till kammarrätt.

Vänligen,

Linn Nyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (201)
2019-04-29 Är tentamenssvar en allmän handling?
2019-04-25 Förundersökning och häktning allmänna och offentliga handlingar?
2019-04-12 Hur stoppar jag gallring av offentliga handlingar?
2019-04-04 Omfattas chefers lönelistor på en kommun av offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (69302)