Vad gäller för en begränsat skattskyldig fysisk person bosatt i Hong Kong när denne har såväl svenska som utländska delägarrätter på ett vanligt depåkonto i en svensk bank?

Hej,

Jag är begränsat skattskyldig i Sverige och bor permanent i Hong Kong sedan 2013. Jag hade ett ISK hos en svensk bank som jag har blivit schablon beskattad, men har nu fått veta att jag som begränsat skattskyldig inte kan ha ett ISK i Sverige och jag ska inte betala schablonskatt.

Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag istället köper svenska aktier via en aktiedepå hos en svensk bank? Hur kommer jag att beskattas om jag köper utländska aktier via aktiedepå? Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag köper svenska eller utländska fonder via en svensk bank? Samt på vilka av dessa investeringar kommer jag att beskattas med kupongskatt?

Vad klassas som en utländsk fond?

Om jag inte säljer aktier eller fonder inom 10 år efter att jag blev utskriven från Sverige så påverkas jag inte av 10-årsregeln?

Om jag inte blir beskattad i Sverige blir jag istället beskattad i Hong Kong där jag har min skattehemvist? Hur går det till isåfall, rapporterar Skatteverket i Sverige det till Hong Kong motsvarighet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar din fråga enligt följande. Du är sedan 2013 permanent bosatt i Hong Kong och därmed att betrakta som utlandssvensk. På ett av dig tidigare ägt investerarsparkonto (ISK) har du haft olika inhemska och utländska delägarrätter (skatterättsligt begrepp som bland annat inkluderar aktier och fondandelar). Till följd av din nuvarande bosättning och det avslutade ISK-kontot har du i enlighet med din ärendebeskrivning ovan ett antal delfrågor beträffande eventuella beskattningseffekter vid handel med vissa kapitalplaceringsandelar (delägarrätter som inte är lagertillgångar utan endast utgör kapitaltillgångar). Din fortsatta värdepappershandel kommer såvitt jag förstår att ske uteslutande från Hong Kong men via ett vanligt aktie- och fondkonto (depåkonto) hos en svensk bank. Du undrar nu vad som gäller skatterättsligt och vilken eventuell information som Skatteverket kan komma att lämna till sin motsvarighet i Hong Kong.

Tillämplig lagstiftning här blir inkomstskattelagen (IL), kupongskattelagen (KupoL), lagen om investerarsparkonto (IskL) och lagen om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden (informationsavtalet).

Notis: Eftersom du själv uppger att du är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) kommer jag inte att pröva den frågan inom ramen för den här utredningen. Det skatterättsliga begreppet delägarrätt kommer nedan att brukas frekvent varför definitionen kan vara bra att ha klar för sig. Jag nämnde ovan i de första parenteserna att bland annat aktier och fondandelar sorterar under det nu sagda begreppet, men även andra typer av kapitaltillgångar räknas som delägarrätter. En nästintill uttömmande lista står att finna i 48 kap. 2 § IL.

Ett innehav av ett ISK-konto vid permanent bosättning utomlands, vad gäller?

Jag tolkade inledningsvis din ärendebeskrivning som att ISK-kontot var avslutat. Jag vill dock bara för ordningens skull förtydliga följande. Att du inte skulle äga rätt att få behålla ditt ISK-konto och där bokade delägarrätter menar jag är en sanning med modifikation. Det är förvisso inte möjligt att teckna ett nytt avtal om ett ISK-konto med en bank, fondkommissionär eller annat finansinstitut efter genomförd utlandsflytt. Däremot ska det inte vara behövligt att inför en sådan flytt avyttra samtliga kapitaltillgångar registrerade på ett ISK-konto för att därefter tvingas avsluta detsamma. Som begränsat skattskyldig fysisk person är du endast skattskyldig för kapitalvinst på sådana tillgångar som uttryckligen framgår av lagtexten (3 kap. 18 § IL). Varken schablonintäkt, ränta eller försäljning av delägarrätter beskattas på ett ISK-konto, med undantag för så kallade kontofrämmande tillgångar om några sådana skulle finnas på kontot (3 kap. 19 § 2-3 st. IL och 8 § IskL). Däremot är du skattskyldig med 30 % för kapitalinkomster på delägarrätter (utdelningar) som begränsat skattskyldig (5 § KupoL) trots att dessa inte tas upp i 3 kap. 18 § IL. Det framgår av 4 § KupoL vilken är en speciallag och som därför äger företräde framför IL enligt principen om lex specialis - lex generalis (speciallag går före vanlig lag).

Huruvida den ifrågavarande banken eventuellt har egna regler för innehav av ISK-konton vid fysiska personers bosättning utomlands vet jag ingenting om. Men av det ovan anförda kan det enligt min mening konstateras att ett ISK-konto vid en utlandsflytt delvis bara skulle få karaktären av ett vanligt depåkonto genom den beskattning som då skulle ske på kapitalinkomsterna (utdelningarna), vilket ju inte är fallet normalt sett på ett ISK-konto. Hur man formellt betecknar ett ISK-konto som delvis har ändrat karaktär låter jag dock vara osagt. Men oaktat detta är min bedömning att du egentligen inte behöver (hade behövt) avsluta ditt ISK-konto. En avyttring av samtliga delägarrätter, vilket är ett lagstadgat krav för att kunna avsluta kontot (27 § IskL), utlöser bara onödiga transaktionskostnader i form av courtageavgifter vilka trots allt kan uppgå till inte helt obetydliga summor vid större säljposter.

Beskattningen för dig som begränsat skattskyldig vid förvärv av svenska och utländska aktier samt svenska och utländska fondandelar via ett vanligt depåkonto hos en svensk bank, vad gäller?

Du skriver ovan "Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag istället köper svenska aktier via en aktiedepå hos en svensk bank? Hur kommer jag att beskattas om jag köper utländska aktier via aktiedepå?" Till att börja med kommer jag att utgå ifrån att det även är en aktiedepå i en svensk bank som åsyftas i den andra frågan avseende de utländska aktierna trots att detta inte kommer till uttryck där. Och inledningsvis kan sägas att ingen beskattning kommer att ske vid förvärven (när du de facto gör dina investeringar i diverse svenska eller utländska delägarrätter). Det utlöses således ingen skatt motsvarande konsumtionsskatten (mervärdesskatten) vid köp av värdepapper. Men jag tror mig veta att det du egentligen syftar på när du skriver "köper" är de skatterättsliga effekterna som aktualiseras vid utdelningssituationer och vid uppkomna kapitalvinster efter genomförda försäljningar av delägarrätter.

Notis: De termer och uttryck som används i IL omfattar också motsvarande utländska företeelser om det inte anges att bara svenska sådana avses (2 kap. 2 § IL). Skulle det exempelvis i ett visst lagrum (en lagparagraf) stå "delägarrätter och andelar i svenska handelsbolag" innebär det följaktligen att såväl svenska som utländska delägarrätter omfattas av den aktuella bestämmelsen men inte motsvarande utländska handelsbolag.

Svenska delägarrätter - Av den så kallade tioårsregeln följer att kapitalvinster vid avyttring av delägarrätter ska beskattas i Sverige om överlåtaren (du) under avyttringsåret eller vid något tillfälle under de tio kalenderåren före avyttringsåret varit bosatt i Sverige (3 kap. 19 § IL). Givet den information som ges i din ärendebeskrivning behöver du således avvakta ytterligare några år innan en försäljning av dina aktier skulle bli skattefri på ett vanligt depåkonto. Andelar i investeringsfonder (värdepappersfonder) är dock undantagna tioårsregeln (3 kap. 19 § 2 st. IL). I fråga om löpande avkastning (utdelningar) på dina svenska delägarrätter träffas dessa av kupongskatt om 30 % (5 § KupoL) under förutsättning att du är en utdelningsberättigad begränsat skattskyldig fysisk person (4 § 1 st. KupoL). Med utdelningsberättigad avses här den som har rätt att ta emot utdelning för egen del vid utdelningstillfället (2 § 9 st. KupoL), vilket det naturligtvis är underförstått att du så skulle vara. Notera att eventuell löpande avkastning (utdelningar) på dina fondandelar också kommer att träffas av kupongskatt (1 § 2 st. KupoL). Det förtjänas även i sammanhanget att påpeka att kupongskatten är en definitiv källskatt, vilket innebär att du inte behöver deklarera inkomsten i Sverige. Kupongskatten innehålls således av det utbetalande bolaget varför den är relativt enkel att uppbära för staten.

Utländska delägarrätter - Den ovan nämnda utflyttningsregeln (tioårsregeln) omfattar bara delägarrätter som getts ut av utländska företag i den mån de förvärvats under den tid den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 19 § 3 st. IL). Av det föregående kan alltså utläsas att alla de icke-svenska delägarrätter (typiskt sett utländska aktier) som du i närtid eventuellt ämnar köpa på plats i Hong Kong via ditt svenska depåkonto när som helst kan avyttras utan att någon kapitalvinstskatt blir aktuell. Annorlunda uttryckt: Dessa kan säljas skattefritt. Det gäller även andelar i investeringsfonder (värdepappersfonder) som redan från början är skattefria genom den stadgade undantagsregeln i 3 kap. 19 § 2 st. IL. I fråga om löpande avkastning (utdelningar) på dina utländska delägarrätter träffas inte dessa av den svenska kupongskatten. Och det gäller såväl dina i Sverige registrerad utländska aktier som dina utländska fondandelar (1 § 2 st. KupoL). Däremot torde det vara rimligt att utgå ifrån att delägarrätternas skatterättsliga hemvist får betydelse för hur mycket källskatt du kommer att betala i de länder i vilka de utbetalande bolagen har sitt säte. För de här skattesatserna kan jag dock av naturliga skäl egentligen inte säga någonting särskilt av värde.

I praktiken är det ganska sällsynt att tioårsregeln enligt ovan tillämpas på grund av de många till dags dato ingångna svenska dubbelbeskattningsavtal som ofta sätter bestämmelsen ur spel. Men då Sverige saknar ett dubbelbeskattningsavtal med just Hong Kong valde jag att ingående redogöra för den ifrågavarande regeln eftersom denna således får stor påverkanseffekt på dig.

För att knyta an till din sista fråga - Vid utebliven beskattning i Sverige, vad händer då inkomstskatterättsligt i Hong Kong? Och föreligger det någon ömsesidig informationsplikt i skattehänseende mellan de båda länderna?

Hur det inkomstskatterättsliga regelverket ser ut i Hong Kong är för mig i mångt och mycket omöjligt att ingående redogöra för. Jag skulle inte ens våga ge mig på detta i någon sorts översiktlig form. Men jag kan däremot med säkerhet upplysa dig om att det i brist på ett tillämpligt dubbelbeskattningsavtal i vart fall existerar ett informationsavtal mellan de båda länderna och som sedan 2014 är inkorporerat såsom gällande svensk rätt.

Notis: Nedan artikelhänvisningar utgör hänvisningar till några relevanta bestämmelser i det aktuella informationsavtalet. Den automatiska kopplingen för artiklarna fungerar emellertid inte i sin helhet genom att direktlänka till de specifika reglerna i lagtexten (informationsavtalet), vilket jag likaledes beklagar. Dessa får alltså sökas upp på egen hand, vilket å andra sidan inte på något sätt är en särskilt invecklad procedur.

Den ömsesidiga information som de avtalsslutande staterna har förbundit sig att under vissa givna förutsättningar (artikel 5 och 6) delge varandra inkluderar bland annat just skatter avseende löpande avkastning på delägarrätter samt kapitalvinstskatter (artikel 3). Det troliga är därför att du för de fall du inte blir beskattad för vissa inkomster i Sverige förmodligen kommer att beskattas i Hong Kong. Svaren på exat hur detta går till och vilka eventuella avdrags- eller avräkningsmetoder som finns måste sökas i den inhemska lagstiftningen i Hong Kong. Och ja, på begäran från den lokala skattemyndigheten i Hong Kong kan alltså Sverige genom Skatteverkets försorg vara skyldig att lämna ut specifika skatterättsliga upplysningar om dig i enlighet med det nu gällande informationsavtalet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se. Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”