Vad gäller för att rätten ska gå med på att andra parten ska få gemensam vårdnad?

2020-12-24 i Barnrätt
FRÅGA
Vad gäller för att rätten ska gå med på att andra parten ska få gemensam vårdnad? Han är väldigt hotfull
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga behandlar vårdnadstvister. Den lag som aktualiseras är föräldrabalken (FB). Inledningsvis vill jag erinra om att det inte är helt självklart att på förhand konstatera hur en domstol kommer att döma i en vårdnadstvist. En bedömning skall göras i varje enskilt fall och när bedömningen görs skall domstolen beakta alla de omständigheter som framförts i målet. Du undrar vad som gäller för att rätten skall utdöma gemensam vårdnad - tyvärr måste jag ge dig ett typiskt jurist svar: "det beror på". Då jag inte känner till omständigheterna i ditt fall så blir det svårt för mig att ge dig ett konkret svar. Istället kommer jag att framlägga viktiga faktorer som domstolen beaktar vid en bedömning om ensam vårdnad eller gemensam vårdnad skall föreligga.

Det som beaktas i vårdnadstvister

Utgångspunkten för domstolens bedömning vid frågor som rör bl.a. vårdnad är alltid barnets bästa. Vid bedömningen av vad som utgör barnet bästa beaktar domstolen särskilt: Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och att barnet har en god och nära kontakt med båda föräldrarna (6:2a FB). Inom svensk rätt är den allmänna utgångspunkten att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Ibland utdömer dock domstolen ensam vårdnad till en av föräldrarna.

När domstolen skall ta ett beslut om ensam vårdnad görs en samlad bedömning av olika faktorer. En viktig faktor är bland annat hur väl föräldrarna kan samarbeta i frågor som berör barnet, hur barnets kontakt med föräldrarna sett och ser ut och hur föräldrarna ställer sig till vårdnadsfrågan. Domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. Domstolen beaktar också om någon av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare, exempelvis om missbruk eller annat förekommer som påverkar förälderns möjlighet att ta hand om barnet eller om föräldern brukar våld mot barnet. (6:5 och 6:7 FB).

Barnets egen vilja tillmäts också betydelse beroende på ålder och mognad. Barnets rätt till stabilitet och kontinuitet, såsom möjlighet att få gå kvar i samma skola samt ha möjlighet att umgås med samma kamrater, är även en väsentlig faktor i bedömningen.

Domstolens bedömning görs alltid utifrån omständigheter i det enskilda fallet och därför är det svårt att säga exakt vad som krävs för att domstolen skall utdöma gemensam vårdnad. Sammanfattningsvis utgör alltså barnets bästa och lämpligheten hos respektive förälder viktiga bedömningsfaktorer i vårdnadstvister.

Hoppas du fick svar på din fråga och någon form av vägledning. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1681)
2021-04-22 Barn som inte vill umgås med förälder
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

Alla besvarade frågor (91430)