Vad gäller avseende beslut om styrelsens ansvarsfrihet när den ifrågavarande föreningen endast består av medlemmar som sitter i samma styrelse?

2020-06-21 i Föreningar
FRÅGA
Hur gör man för att ha årsmöte med beslut om ansvarsfrihetnär det inte finns medlemmar förutom styrelsens medlemmar??Kan styrelsen själv ha årsmöte ??Höstmötet i okt 2019 beslutade att klubben skall läggas ner vidnästa årsmöte som förutsatt äga rum 22 mars 2020.Medlemsskapet för alla medlemmar förutom styrelsen upphörde 31 mars 2020.Styrelsemedlemmarna beslöts ha sitt medlemsskap kvar till nästa årsmöte.Något att bita i !!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du sitter i styrelsen för en förening som har beslutat att lägga ner sin verksamhet. Vilken typ av förening det handlar om förtäljer inte riktigt din ärendebeskrivning men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att det rör sig om en ekonomisk sådan. Till dags dato har samtliga medlemskap upphört. Endast de medlemskap som är knutna till styrelsens ledamöter äger fortfarande giltighet. Inför nästa årsmöte (vilket jag tolkar som och likställer med den kommande årsstämman) undrar du hur frågan avseende styrelsens ansvarsfrihet ska hanteras och huruvida det överhuvudtaget är möjligt att hålla en årsstämma givet föreningens nuvarande medlemssammansättning. Dina två frågor enligt ovan hör samman ungefär lika mycket som de är snävt ställda varför den här utredningen inte kommer att rendera i några större volymer text. Jag tror mig dessutom veta att du inte heller är intresserad av någonting annat utöver svar på ovanstående. Och den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL).

Några föreningsrättsliga hållpunkter avseende årsstämman

Inledningsvis förtjänas det att sägas att årsstämman är organisationens högst beslutande organ vid vilken medlemmarna utövar sin rätt att besluta i angelägenheter hänförliga till den ifrågavarande föreningen (6 kap. 1 § EFL). Rätten att delta vid stämman kommer till uttryck i samma kapitel vari stadgas att alla medlemmar äger rätt att närvara, yttra sig och rösta och att det till varje medlemskap är knutet en röst, om ingenting annat framgår av stadgarna (6 kap. 2-3 §§ EFL). Det ska vidare noteras att vid beslut om ansvarsfrihet gäller den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman, att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal och att stadgarna kan (får) stipulera annat om så önskas. Men märk väl att lagtexten innehåller formuleringen "de avgivna rösterna", vilket betyder att det inte föreligger något lägsta krav på ett visst antal vid stämman närvarande medlemmar för att densamma ska vara beslutsför när frågan om ansvarsfrihet ska prövas. Däremot måste årsstämman ledas av en ordförande, vilken inte behöver utgöras av styrelsens ordförande, samt en justeringsman.

Äger styrelsen rätt att själv kalla till en årsstämma och sedan hålla en sådan? Och hur blir det med ansvarsfrihetsprövningen?

Av det ovan anförda framgår det att rätten att delta vid stämman tillkommer varje medlem. Samtliga styrelseledamöter är såvitt jag förstår också medlemmar i den aktuella föreningen varför dessa inte på den grunden kan uteslutas från ett fysiskt deltagande. Styrelsen ska sedermera kalla till föreningsstämman inom vissa i lag angivna tidsramar varför svaret på en av dina två frågor i ärendebeskrivningen lyder: Ja, styrelsen kan (och ska) hålla i årsstämman trots avsaknaden av övriga medlemmar (6 kap. 16 § EFL). Kallelsen ska vidare ombesörjas på det sätt som står föreskrivet i stadgarna och denna ska i normalfallet även skickas brevledes till varje enskild medlem. Jag har dock lite svårt att på basis av den information som du har delgett oss avgöra huruvida föreningens verksamhet fortfarande är aktiv. Om verksamheten i praktiken redan är nerlagd kommer det följaktligen inte att finnas särskilt mycket att besluta om i termer av ansvarsfrihet den dagen då styrelseledamöternas eget medlemskap upphöra att gälla, vilket som jag förstår det är tänkt att ske i samband med den sista årsstämman. Du skriver vidare att "årsmötet förutsatt äga rum den 22 mars", en fras som jag finner något svårtolkad och det gäller framförallt innebörden av begreppet "förutsatt". Men under förutsättning att årsstämman hölls den 22 mars i år bör fastställandet av resultat- och balansräkning liksom beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 inte ha lett till några större problem eftersom övriga personers medlemskap löpte fram till den sista mars. Däremot skulle man kunna tro att jävsproblematiken kan göra sig ordentligt påmind inför nästa års föreningsstämma då enbart medlemmar med styrelseuppdrag kommer att närvara. För en styrelseledamot kan naturligtvis inte rösta i frågor som rör dennes personliga ansvar. Men då ska tilläggas att en vanlig missuppfattning är att det är styrelsen som organ och i sin helhet som ska (måste) beviljas ansvarsfrihet. Och ofta beviljas förvisso en sådan för samtliga ledamöter på en och samma gång, men ansvaret är egentligen individuellt. Det nu sagda innebär att alla i styrelsen, vilka enligt uppgift även innehar giltiga medlemskap i föreningen, kan (ska) rösta om varje enskild styrelseledamots ansvarsfrihet förutom sin egen, vilket således möjliggör ett formellt beslutsfattande i ansvarsfrihetsfrågan även i den här typen av situationer. Teoretiskt skulle ett dödläge kunna uppstå ifall föreningen endast bestod av två medlemmar som likaledes utgjorde hela styrelsens sammansättning. Men just därför liksom för många andra sammanhang fordrar föreningslagen att en styrelse i en ekonomisk förening måste bestå av minst tre stycken ledamöter (7 kap. 1 § EFL).

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. Styrelsen kan och ska, trots omständigheterna i det här fallet, kalla till en sedvanlig årsstämma. På årsstämman ska medlemmarna genom ett majoritetsbeslut pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Men här gäller följaktligen ett individuellt ansvar, vilket betyder att de på stämman närvarande medlemmarna och tillika styrelseledamöterna ska rösta om beviljandet av varje enskild styrelseledamots ansvar förutom sitt eget.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?