Vad för krav på information finns det vid kungörelse av offentlig auktion?

Vid vissa konkurser kommer den tillförordnade konkursförvaltaren att låta tillgångar i det konkursdrabbade bolaget att säljas via auktion.

Det finns en mängd olika företag som auktionerar ut dessa tillgångar på konkursförvaltares uppdrag.

Det är ju ansenliga inkomster till stadskassan detta kan handla om och jag undrar hur informationen om dessa auktioner enligt lag måste kunggöras.

I konkurslagen 1987:672, 11 så står det såhär:

"Om konkursboets egendom ska säljas på auktion genom förvaltarens försorg, ska förvaltaren låta kungöra auktionen på det sätt och inom den tid som föreskrivs för kungörande av exekutiv auktion på sådan egendom som det är fråga om."

Men vad betyder detta ? Är en konkursförvaltare skyldig att se till att information om ett konkursbolags auktion finns tillgänglig för allmänheten och vilka är i sånt fall kraven på informationen ?

Vissa auktioner på internet som benämns med konkursauktion nämner inte vilka bolag det handlar om, borde det inte vara ett krav att man kan länka en konkursauktionen bolaget om detta skall betraktas som en kunggörelse?

Lawline svarar

Hejsan!

En kungörelse är oftast en komplicerad fråga för lagstiftare och därför har getts ett flexibelt lagrum som egentligen inte stadgar hur det ska gå till utan detta avgörs av domstol, branschpraxis och regeringsförordningar. Läs mer i propositionen angående kungörelse och offentlig auktion här (proposition 2013/14:42, i synnerhet sida 11 ff)

Hur ska kungörelsen ske?
Hur försäljningen ska ske för lös egendom stadgas i utsökningsförordning 9kap 9§. Det stadgas det att kungörande vid offentlig auktion ska ske genom post - och inrikes tidning samt i kronofogdemyndighetens webbsida. Den senare alternativ förefaller vara deras mest använda sätt att kungöra. Självfallet lär inte alla i Sverige kunna få reda på detta men det är på så vis det görs. De som är intresserade av offentliga auktioner kan därmed få tillgång till auktioner ganska lätt, speciellt genom e-auktioner.

Vid försäljning av fastighet, flyg och dylikt finns i övriga kapitel i samma förordning.

Angående bolaget.
Syftet med en auktion är att sälja egendom för så högt pris som möjligt för att tillvarata borgenärers rätt till betalning. Bolagets namn bör därför inte vara en nödvändighet för att för att sälja egendomen. Att tillbörlig information om egendomen samt bild och annan relevant information vid en vanlig försäljning ska räcka för att ändamålet ska vara uppfyllt. Vilka bolag som går i konkurs har därför inte allmänheten ett ansvar för. I samma proposition som hänvisas till ovanför uttalar sig regeringen på detta vis; "dessa objekt är av mycket skiftande slag, och Kronofogdemyndigheten måste därför få stor frihet att bestämma hur informationen till spekulanterna ska utformas och publiceras. ", sida 26.

Kronofogdemyndigheten har därför en stor flexibilitet när det gäller informationen som ska läggas ut och vad som är relevant för att få ett så bra pris som möjligt.

Jag hoppas jag har svarat på din fråga. Med vänliga hälsningar!

Kronofogdemyndighetens auktionssida.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo