Kronofogdens ersättningsansvar vid auktion

Hej, Jag vann ett bud på en exekutiv försäljning av bostad genom KFM och erlade handpenning om 40.000 kr. Tyvärr hann inte lånet jag ansökte bli beviljad i tid och min handpenning togs i KFMs förvar inför nästkommande auktion. Då fastigheten skulle upp till försäljning igen via KFM hade jag förberett med lånet och var redo med samtliga medel. Problemet var nu att KFM valde att auktionen skulle ske i en helt annan stad (2h bilväg) och jag fick info om att jag kan närvara via telefonlänk i min stad. Detta bekräftas via mejl att jag ska närvara. Aktuell dag befinner jag mig på plats i tid med handläggare fr KFM som ringer in till auktionen men inget svar från andra linjen kommer. Flertalet försök görs av handläggaren men utan resultat. Inom loppet av 10 min klubbas budet igenom till avsevärt mycket lägre pris av en inropare i andra staden och min handpenning från första tillfället betalas aldrig åter till mig. Enligt utredning kommer det fram att handläggare på KFM slagit i fel kod till telefonlänken. Överklagan till Tingsrätt har gjorts om att jag velat ogiltigförklara auktionen alternativt kräva min handpenning i retur då min avsikt var att buda samma belopp som innan med hänvisning till felaktig handläggning av KFM. Jag anser mig själv lidit ekonomisk skada pga handläggninsfel från KFM. Min överklagan nekades och jag vill inför överklagan till hovrätt få reda på om jag kan hänvisa till någon paragraf i lagen till min fördel enligt ovan beskrivet.

Lawline svarar

 Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du vill ställa Kronofogdemyndigheten till svars för en felaktigt utförd auktion gällande en bostad, och i vart fall få din handpenning tillbaka om auktionen inte ogiltigförklaras. 

Först kommer jag redogöra för reglerna kring exekutiv försäljning, dels processen, dels vad som gäller angående din handpenning. Sedan ska jag försöka klargöra dina förutsättningar för överklagandet, och vilka andra vägar du kan gå om du inte vinner framgång genom ditt överklagande. 

Regler om förfarandet vid exekutiv försäljning

När Kronofogden säljer exempelvis en bostad på auktion, görs det genom så kallad exekutiv försäljning. Detta utgör i sig myndighetsutövning, var konsumentköplagens regler inte bli aktuella. I stället finns vissa regler om hur försäljning ska ske av både lös (ex. bostadsrätt) och fast egendom, i Utsökningsbalken. Jag kommer i mitt svar tolka det som att bostaden du köpt är en fastighet (villa).

Det är Kronofogden som bestämmer tid och plats för auktionen (12 kap. 18§ utsökningsbalken), och auktionen ska kungöras i god tid och på lämpligt sätt, med information om bevakningssammanträdet (12 kap. 20§ utsökningsbalken). Den som vinner auktionen ska lämna handpenning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen. Handpenningen ska då betalas kontant, om vinnaren inte ställer säkerhet för beloppet, och resten av beloppet ska betalas senast vid det fördelningssammanträde som har kungjorts i samband med auktionen (12 kap. 35§ utsökningsbalken). Om en inte betalar köpeskillingen blir inropet ogiltigt (12 kap. 41§ utsökningsbalken). Om inropet ogiltigförklaras, så ska ny auktion hållas, om sökanden inte avstår från det (12 kap. 42§ utsökningsbalken). Handpenningen får då tas i anspråk inför en ny auktion, och ska täcka förrättningskostnaderna för den nya auktionen och eventuell mellanskillnad för det nya försäljningspriset. Det som inte tas i anspråk, ska återlämnas när en ny person vunnit auktionen, men om fastigheten inte blir såld, förverkas hela handpenningen (12 kap. 43§ utsökningsbalken). Inför den andra auktionen, får en som lämnat handpenning vid första aktionen, inte räkna tillgodo den, utan måste betala en ny handpenning. Sammantaget får Kronofogden alltså behålla din handpenning, använda den för att betala för de nya förrättningskostnaderna, och får använda för att täcka mellanskillnaden mellan ditt bud och det nu lägre budet. Om det blir något över ska det återbetalas till dig, men du hade ändå behövt erlägga ny handpenning i den nya budgivningen. 

Överklagande av auktionen

Ett beslut av Kronofogden kan, vilket du gjort, överklagas till tingsrätten. Detta måste göras innan det vunnit laga kraft. Överklagandet ska inges till Kronofogden, men ställas till tingsrätten, var Kronofogden ska pröva så att överklagandet inkommit i rätt tid (18 kap. 9§ utsökningsbalken). Även om du överklagar auktionen, kommer processen som utgångspunkt inte stanna upp, utan den som vann ska fortfarande fullgöra sin betalningsskyldighet, och får dessutom flytta in i fastigheten (12 kap. 48§ utsökningsbalken) – såvida tingsrätten inte beslutar annat angående så kallad inhibition (18 kap. 12§ utsökningsbalken). 

Jag har lite svårt att utläsa av din formulering om ditt själva överklagande avvisades, eller om domstolen avslog det. Detta spelar roll då ett avvisande innebär att domstolen inte fattat ett beslut i sak kring dina invändningar, utan endast bedömt att ditt överklagande inte uppfyller de formella krav som ställs på ett överklagande. Om så är fallet, funderar jag på om det är så att tingsrätten inte anser att du har rätt att klaga på beslutet. Ett överklagande ska göras skriftligen, och får överklagas av den som beslutet angår om beslutet gått denne emot (18 kap. 1-2§ utsökningsbalken). Enligt dessa regler finns alltså en begränsning kring vem som får överklaga ett sådant beslut. Spekulanter som på grund av brist i kungörandet av auktionen, inte fått möjlighet att bjuda på egendomen, anses enligt förarbetena till lagen inte ha rätt att överklaga beslutet. I RH 1983:108 ansågs en inropare som klagade över att dennes bud inte blev antaget, ha rätt att överklaga. Din situation kan liknas med den av förarbetena beskrivna, att Kronofogden gjort ett misstag kring kungörandet, eller för dig deltagandet, i auktionen, som fått till följd att du inte kunde lämna bud. Utifrån detta finns det en risk att du inte anses ha rätt att klaga. Eventuellt kan du ha klagorätt i egenskap av person som anses har budat, men inte vunnit, men det förutsätter att man tolkar ditt bud vid den första auktionen som aktuellt i frågan, vilket är ganska osannolikt då du inte har någon förmånsrätt vid en ny auktion enbart på grund av att du tidigare vunnit. Du får i övrigt försöka argumentera för att beslutet angår dig, då du ville delta, hade deltagit tidigare, och endast på grund av Kronofogden själv inte fick delta.  

Om du skulle ha talerätt, torde beslutet som är föremål för din talan vara Kronofogdens beslut i vem som vunnit auktionen. Du kan då försöka trycka på att auktionen inte gått rätt till, då du inte fått möjlighet att medverka vid auktionen på grund av handläggarens försummelse. Vad jag kan se, finns det dock inget uttryckligt lagstöd för hur auktionen gått fel till i ditt fall, om den i övrigt kungjorts på rätt sätt, och därför är det oklart om auktionen och beslutet kan ogiltigförklaras mot bakgrund av att du inte fick möjlighet att delta i den. Det bästa stödet jag hittar är att Kronofogden på sin hemsida erbjuder att en får delta på telefon från ett av deras kontor, här

Möjlighet till skadestånd

Oavsett om tingsrätten avvisat eller avslagit din överklagan, finns det en möjlighet att basera din talan på skadeståndslagens regler om skada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap. 2§ skadeståndslagen). Bedömning av fel och försummelse görs utifrån ditt perspektiv, och inte myndighetens. Det är möjlig utifrån denna förutsättning att argumentera för att Kronofogdens handläggare begått ett fel i sin myndighetsutövning när denne inte på rätt sätt anslutit dig till auktionen så som Kronofogden erbjuder. Det som är svårare är att argumentera för att du lidit skada av denna försummelse. Utgångspunkten i utsökningsbalken är att Kronofogden får behålla din handpenning för att täcka kostnaderna för den nya förrättningen och mellanskillnaden om försäljningen görs till ett lägre pris. Det innebär att du måste kunna argumentera för, att om du hade fått tillgång till auktionen utan handläggarens försummelse, så hade du inte lidit den skada du lidit. Troligtvis kan du inte hävda att du lidit skada till omfattningen av hela din handpenning, eftersom Kronofogden har rätt att behålla delar av den oavsett om du hade kunnat delta i den nya auktionen eller inte. Du kan såklart begära hela din handpenning, men troligtvis lär skadan bedömas till att uppgå endast till det du förlorat med anledning av att du inte fick delta på försäljningen, vilket blir ett relativt hypotetiskt resonemang då det baseras delvis på om du hade vunnit eller inte. I övrigt, är det svårt att argumentera för att du lidit någon annan skada av försummelsen, gällande exempelvis uteblivet köp av fastigheten eller liknande, då det svårligen kan bedömas som en skada. 

Troligtvis kan du inte föra en skadeståndstalan inom ramen för ett överklagande av auktionen, utan detta är en annan sak i rättslig mening, och behöver därför troligen också föras separat. Du ska då skicka in ditt skadeståndsanspråk till Kronofogden, och ange vem som ansvarade för försäljningen, och vidare i din begäran ange vilken försäljning det gäller, varför du söker skadestånd, vilket belopp du begär, vilka bevis du har för att styrka din skada, samt ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer, samt underteckna handlingen. Om Kronofogden avslår din begäran, kan du välja att stämma dem till tingsrätten, men då i en egen process. 

Sammanfattning och råd 

Som utgångspunkt har Kronofogden alltså rätt att behålla din handpenning för att täcka vissa kostnader, så som förrättningskostnaden och mellanskillnaden till det nya försäljningspriset. Om det finns ett överstigande belopp av din handpenning, ska detta dock betalas tillbaka till dig i och med försäljningen till någon annan. Du bör således kunna vända dig direkt till Kronofogden och fråga om detta, och begära återbetalning. Det är dock inte säkert att domstolen godtar denna begäran som föremål för din överklagan, om ditt överklagande hänför sig till en klagan på beslutet om auktionsvinnaren. 

I ditt överklagande av auktionen, är det inte heller säkert att domstolen godtar dig som klagoberättigad, då din klagorätt huvudsakligen baseras på något som inte är, men som kan liknas med, fel i kungörelsen av auktionen, vilket lett till att du inte kunnat lägga bud. Om du tillerkänns talerätt, får du försöka trycka på att ogiltigförklara Kronofogdens beslut på grund av Kronofogdens handläggares försummelse, men vad jag kan hitta finns det inget uttryckligt lagstöd för att auktionen gått fel till, utan du kan försöka hänvisa till vad Kronofogden skriver på sin hemsida i denna del. 

Slutligen, gällande din begäran om att återfå handpenningen, kan du först enligt ovan försöka begära den av Kronofogden. Om du inte når framgång med detta, kan du föra en skadeståndstalan mot Kronofogden, baserat på att handläggaren begått fel eller försummelse när hen misslyckades med att ge dig tillgång till auktionen. Troligen blir det dock svårt att argumentera för att du lidit skada av detta, då handpenningen till viss del åtminstone, har fått tas i anspråk av Kronofogden. Du får då försöka argumentera för att handläggarens fel orsakat dig skada gällande den del av handpenningen som du hade fått rätt att få tillbaka. 

Om du önskar vidare vägledning, hjälp med att författa skrivelser, överklaganden eller skadeståndsanspråk, kan vår juristbyrå vara behjälplig. Du kan då återkomma till mig, så sätter jag dig i direkt kontakt med dem. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se 

Jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo