Vad finns det för möjligheter till ersättning med anledning av fel utförd installation av diskmaskin?

Hej!

Min vän har köpt en diskmaskin som hon lät ett byggföretag installera.

När hon kom hem är det fullt med vatten hemma i köket. Det visar sig att diskmaskinen läckt ut en stor mängd vatten p g a ett installationsfel. Vad har hon för möjligheter till ersättning för de omfattade vattenskadorna? Hon har inte köpt maskinen från byggföretaget som installerade den.

Mvh

/Lina

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån ditt inlägg tolkar jag situationen som att din vän i egenskap av privatperson anlitade en näringsidkare för att utföra installation av en diskmaskin i hennes privata hem. I enlighet med dessa omständigheter blir Konsumenttjänstlagen (förkortad KtjL) tillämplig lag. Här nedan har jag delat in svaret i olika delar för att på bästa sätt täcka de aktuella momenten kring din väns situation.

Som utgångspunkt har en näringsidkare en skyldighet att se till att tjänsten utförs fackmässigt ( 4 § st 1 KtjL). Innebörden av fackmässighet kan skilja sig åt från bransch till bransch, men kravet innebär generellt att tjänsten ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en seriös fackman. Kravet innebär alltså att tjänsten ska utföras i enlighet med de krav på kvalitet och kompetens som gäller inom den aktuella branschen. Om tjänstens resultat avviker från detta krav är den felaktig (9 § första stycket första punkten KtjL).

Vilka påföljder kan göras gällande om tjänsten utförts felaktigt?

Felet måste reklameras till näringsidkaren inom skälig tid från att det upptäcktes (17 § första stycket KtjL). En reklamation som sker inom två månader anses alltid ha skett i rätt tid. Reklamation innebär enkelt uttryckt att konsumenten underrättar näringsidkaren att tjänsten har utförts felaktigt.

De påföljder som kan göras gällande vid fel är följande: att hålla inne betalning, kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning, samt ett eventuellt krav på skadestånd (16 § första stycket KtjL).

I första hand ska avhjälpande ske (20 § första stycket KtjL). Avhjälpande innebär att näringsidkaren åtgärdar felet och på så sätt fullgör sin del av avtalet. Om felet inte avhjälps får konsumenten göra avdrag på priset (21 § första stycket KtjL). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar att få felet avhjälpt (22 § första stycket KtjL).

Hävning kan bli aktuellt om om tjänsten huvudsakliga syfte inte uppfyllts på grund av felet och näringsidkaren insett eller borde insett detta (21 § andra stycket KtjL). Rätt till hävning ger också en rätt att hålla inne betalning för tjänsten (23 § första stycket KtjL).

Kan din vän kräva skadestånd på grund av att tjänsten utförts felaktigt?

Om felet har orsakat skador har din vän även rätt att kräva ersättning för dessa, under förutsättning att felet inte legat utom näringsidkarens så kallade kontrollansvar (31 § första stycket KtjL). Med detta menas att felet ska ha varit förutsebart för näringsidkaren och att det ska ha varit möjligt att förhindra eller åtgärda konsekvenserna av felet. Kontrollansvaret är långtgående och således ligger skadan troligtvis inom ramen för omfattningen. Har din vän fått en garanti eller utfästelse om visst resultat av tjänsten som inte uppfyllts föreligger det dessutom en given rätt till ersättningar för skadorna (31 § tredje stycket KtjL).

Sammanfattning och rekommendationer

Om tjänsten kan anses vara felaktigt utförd, vilket förefaller troligt då diskamskinen har orsakat omfattande vattenskador, föreligger möjligheten till avhjälpande, prisavdrag, hävning eller skadestånd. Detta förutsätter att felet reklameras inom skälig tid.

Min rekommendation är att ni påtalar för byggfirman att tjänsten är felaktigt utförd, och att de snarast ska avhjälpa. Om byggföretaget inte vill avhjälpa felet kan din vän kräva prisavdrag eller hävning samt skadestånd för de omfattande vattenskadorna. En annan möjlighet är vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.

Hoppas detta svar gav vägledning i frågan, men uppstår fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att återkomma!

Vid behov av ytterligare juridisk rådgivning kan ni dessutom boka tid med en jurist hos oss på Lawline här.

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich DumitrascuRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”