Vad finns det för lagstiftning som berör djur?

FRÅGA
Jag ska så småningom påbörja mitt gymnasiearbete. Jag går ekonomiprogrammet med inriktning juridik, därmed vill jag gärna att mitt gymnasiearbete ska involvera juridik. Jag är mycket intresserad av djur. Vet du några typer av frågeställningar som man kan använda sig av? Exempelvis som berör djurskyddslagen :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad roligt att du är intresserad av juridik och vill inrikta ditt gymnasiearbete mot juridiken! Juridiken är ett levande instrument och det finns massor av saker att upptäcka och frågeställningar att utreda. Jag hoppas att jag nedan kan ge dig lite tips på ämnen inom lagstiftningen som berör djur.

Djurskyddslagen

En central lagstiftning som berör djur är just djurskyddslagen som du nämner, och den kompletteras av djurskyddsförordningen. I lagen finns bland annat bestämmelser om djurhållning, djurförsök och tävling med djur. Det hade exempelvis kunnat vara intressant att jämföra den svenska djurskyddslagstiftningen med den EU-rättsliga lagstiftningen som finns för att se hur de förhåller sig till varandra och för att undersöka om Sverige tillämpar strängare regler än vad EU-lagstiftningen föreskriver exempelvis gällande grundläggande djurhållning och skötsel.

Det hade också varit intressant att undersöka hur många som åläggs ett straff för brott mot djurskyddslagen. Hur många döms exempelvis för övergivande av tamdjur enligt 2 kap. 8 §? Gärningen är straffbelagd genom 10 kap. 1 § första punkten men det kan vara intressant att se hur vanligt förekommande brottet är i rättsväsendet.

Enligt 2 kap. 10 § är det även förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur, även kallat tidelag. Brottet har en intressant historia då det under perioder varit avkriminaliserat för att nu vara kriminaliserat igen sedan 2014 – även detta kan vara intressant att undersöka de bakomliggande orsakerna till.

Lag om tillsyn över hundar och katter

Det finns även en lag som heter lag om tillsyn över hundar och katter som innehåller särskilda bestämmelser för just hund och katt. Här finns exempelvis bestämmelser i 19 § om det skadeståndsansvar man som ägare har när ens hund orsakar en skada. Ägaren ska ersätta skadan hunden orsakat även om ägaren själv inte vållat skadan – ägaren har ett så kallat strikt ansvar.

Brottsbalken

Även i brottsbalken finns bestämmelser som rör djur. I 16 kap. 13 § stadgas att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, döms för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. Även här hade det varit intressant att undersöka praxis! Dels för att undersöka förekomsten av brottet i rättssystemet, men också kanske dels för att undersöka var gränsen för grov oaktsamhet anses gå.

Jag hoppas att du fått lite tips och inspiration till ditt framtida arbete. Jag önskar dig lycka till och hoppas att du hittar ett ämne som du finner särskilt intressant.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?