Vad finns det för formkrav på ett testamente?

Hej,

Hur skriver man ett enkelt testament gällande en privatperson?

Dvs finns det några bestämda punkter eller detaljer som måste finnas med i ett så kallat testament som en privatperson skriver på egen hand för att dokumentet skall vara giltigt?

Tack!

Vänlig hälsning,


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att gå igenom formkraven som lagen ställer upp för att ett testamente ska vara giltigt samt kraven som ställs på testamentsvittnena. Längst ner finns en kortare sammanfattning av vad man bör tänka på när man upprättar ett testamente.

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur ser formkraven ut för ett testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att man uppfyller vissa formkrav. För det första krävs det att testamentet är skriftligt. För det andra ska testamentet undertecknas av testatorn och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen som även de ska underteckna testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Testamentsvittnena bör även anteckna sina yrken, hemvist och tid för bevittnandet vid sina namnteckningar (10 kap. 2 § ÄB).

Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet, men de ska veta att det är ett testamente de bevittnar och skriver under. De ska se när testatorn skriver under alternativt så ska testatorn bestyrka inför dem att det är hens underskrift. Vittnena måste vara samtidigt närvarande när de bevittnar testamentet.

Det finns inget krav på att registrera testamentet någonstans utan kav förvaras där testatorn önskar. Det kan vara viktigt att tänka på att det förvaras på ett ställe som minskar risken för att det försvinner eller att någon förfalskar det.

Det finns inga innehållsmässiga punkter som måste finnas med för att ett testamente ska vara giltigt, utan det är upp till testatorn själv vad som ska finnas med och testamentet ska spegla dennes vilja. Lagen uppställer endast formkrav för testamentets giltighet.

Vilka kan vara vittnen?

För att vara vittne måste man vara myndig och inte lida av en psykisk störning som gör att man saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Varken make, sambo eller släktingar i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag får heller vara testamentsvittne. Inte heller testatorns syskon får vara testamentsvittnen.

Man får inte heller vara vittne till ett testamente som innehåller ett förordnande till en själv eller sin make, sambo, syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag. En förmyndare, god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare till en person som omnämns i testamentet får inte heller vara vittnen till testamentet. Styrelseledamöter för ett bolag, förening, trossamfund eller stiftelse får inte heller vara vittnen till testamentet om testamentet föreskriver testamentsförordnande till den juridiska person denne företräder (10 kap. 4 § ÄB).

Sammanfattning - vad bör jag tänka på?

Testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn och två samtidigt närvarande vittnen för att vara giltigt. Vittnena behöver inte veta innehållet i testamentet men det är viktigt att de vet att handlingen de bevittnar är ett testamente.

Det ställs även krav på vem som får vara vittne. Förenklat kan man säga att varken släktingar eller personer som finns omnämnda i testamentet får lov att vara vittne. I övrigt måste vittnena vara myndiga och inte lida av någon psykisk störning.

Testamentet kan förvaras på valfri plats och kräver ingen registrering för att vara giltigt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”