Vad får en kommanditdelägare göra?

2016-12-22 i Bolag
FRÅGA
Har ett problem som gäller ett kommanditbolag som jag är delägare i. För ett tag sedan gick försäljningen ned, och för att på sikt klara överleva som företag gick en av delägarna och upprättade ett skuldebrev på 50.000 som vi andra godkände i efterhand, vi visste alltså inte om att denna delägare upprättade skuldebrevet i företagets namn förrän det var klart. Skuldebrevet skulle betalats inom en månad, vilket inte gjorts. Banken vill nu ha betalt och säger även att de har rätt till 20% ränta, vilket ingenting avtalades om. Pga detta vill vi andra tre delägare (4 totalt) utesluta den delägaren som upprättade skuldebrevet ur företaget. Min fråga blir vad händer med allt det här? Frågorna korta: Kan en delägare i kommanditbolag upprätta skuldebrev ensam med banken utan att vi andra är med på det? Är vi skyldiga att betala banken nu direkt, vilket de kräver samt stämmer verkligen 20% ränta? Låter väldigt mycket. Går det att utesluta en delägare ifrån ett kommanditbolag och vilka lagar och regler reglerar detta isånnafall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om kommanditbolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag (här) (HBL). En komplementär får företräda bolaget som en bolagsman och sluta avtal som gäller förvaltningen av bolaget, 2 kap. 3 § HBL (här). En kommanditdelägare är enbart en person som har betalat in en del pengar till bolaget och svarar enbart för de pengar som har investerat i bolaget enligt 1 kap 2 § HBL (här), jag utgår i frågan att det är en kommanditdelägare som har upprättat avtalet med banken.

Det framgår i 3 kap. 7 § HBL (här) att en kommanditdelägare inte får företräda bolaget. Däremot blir den handling som kommanditdelägaren genomförde bindande om den som mottog handlingen insåg eller borde ha insett att personen i fråga inte var komplementär enligt 3 kap. 7 § 2 st. HBL(här). Kommanditdelägare ska registreras enligt handelsregisterlagen. I ert fall blir frågan om banken kan anses vara i god tro att personen var komplementär. Generellt kan man säga att om personen har blivit korrekt införd i registret som kommanditdelägare är det svårt för banken att hävda god tro, se 19 § Handelsregisterlagen (här). Föreligger det ond tro blir inte avtalet bindande mot bolaget. Det kan dock bli problematiskt om ni andra, som ni skriver har godkänt avtalet mot banken, då föreligger det ingen ond tro från bankens sida då ni som komplementär får företräda bolaget.

Skulle banken anses vara i god tro och avtalet fortfarande gälla ska de avtalsvillkor som framhandlats gälla. Här har man i avtalet godkänt en ränta på 20 % och det är svårt att komma ifrån avtalet. Utformningen av skuldebrevet framgår inte av frågan men ett avtalsvillkor som anses vara oskäligt går att jämka eller häva enligt 1 kap 36 § Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (här), dock är det svårt att uttala om det är en oskälig ränta i just det här fallet då det inte framgår vilken typ av lån och omständigheterna omkring.

Till frågan om en bolagsman kan uteslutas kan man först kolla om något finns registrerat i det bolagsavtal man har skrivit. Att en bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet kan leda till att bolaget likvideras om en annan bolagsman begär det enligt 2 kap. 25 § HBL (här) och enligt samma paragraf om det finns en annan viktig grund för att bolaget ska upplösas. Och istället för att bolaget ska träda i likvidation kan bolagsmän avtala om att en annan bolagsman ska utträda ur bolaget, 2 kap. 29 § HBL (här), om man fortfarande anser att en bolagsman har åsidosatt sina skyldigheter. I ert fall får man kolla på omständigheterna för att se om personen i fråga har åsidosatt sina skyldigheter som bolagsman.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86900)