Vad ett narkotikabrott kan innebära för en persons arbetssituation

2020-05-29 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, jag blev för ett par dagar sedan omhändertagen av ordningsvakter då jag hade somnat på tunnelbanan (runt 00:00). Jag blev sedan förd vidare till ett skyddsrum på tunnelbanestation och genomsökt av ordningsvakterna. Minnet är väldigt vagt av händelseförloppet och jag kan inte komma ihåg en ändå konversation under hela kvällen. På mig hade jag ca 1g hasch, varpå polisen kallades på plats. Jag kommer ihåg att jag fick åka med till stationen och lämna urinprov (Vet ej resultatet av detta) och blev sedan avsläppt på st görans (runt 02:30). Där fick jag sitta ett par minuter med en läkare och blåste även 1.5 promille. Jag har en total blackout mellan ca 22 och 00 där jag inte har någon aning om vad som hänt. Samt att jag har väldigt många minnesluckor totalt överlag. Vad kan jag förvänta händer nu? Jag antar att jag är misstänkt för narkotikabrott (innehav) men om jag ej haft uppsåt till innehavet, samt inte kan klargöra för händelseförloppet vad händer då? Jag vet ej heller vad som blivit sagt på eventuellt förhör(?) men antar att man inte förhör någon som är såpass berusad?Jag försökte för övrigt ringa polisen för att höra mer, men dom ville ej lämna ut information över telefon, ser heller inte någonting loggat i journalen om sjukhusvistelse.. Är väldigt orolig för vad detta kommer att innebära arbetsmässigt, har idag ett fast jobb med tillsvidareanställning och detta är första gången som jag blir omhändertagen. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen försöka ge en prognos på din situation.

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller om du kan ha gjort dig skyldig till något narkotikabrott, och vad det i så fall innebär rent arbetsmässigt för dig. Din fråga rör också om du får förhöras under ett berusat tillstånd. För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av narkotikastrafflagen (nedan förkortad NSL), lag (1992:860) om kontroll av narkotika, lag (1998:620) om belastningsregister, lag (1982:80) om anställningsskydd (nedan förkortad LAS) och rättegångsbalken (nedan förkortad RB).

Vem som kan göra sig skyldig till ett narkotikabrott
Av vad du för fram i din återgivna berättelse blir det i första hand relevant att förklara läget för brottet innehav av narkotika. Den som olovligen innehar narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § sjätte punkten NSL).

Att en person innehar narkotika innebär att den har narkotikan i sin besittning, alltså att personen har en faktisk möjlighet att råda över narkotikan. Vidare krävs det för straffrättsligt ansvar att hanteringen av narkotikan är olovlig. En person kan inte samtycka till narkotikahantering eftersom ingen är behörig att lämna ett sådant samtycke. För att hantering av narkotika ska bedömas som tillåten, krävs det att hanteringen är tillåten i lag (2 § lag (1992:860) om kontroll av narkotika). Tillåten hantering innebär alltså att narkotikan antingen är till för:

- medicinskt ändamål,
- vetenskapligt ändamål,
- annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget, eller
- industriellt ändamål.

En tillåtlig hantering av narkotika är mycket begränsad och kräver i allmänhet tillstånd. Det är dock svårt för mig att veta ändamålet med din hantering eftersom du inte redogör för detta i din fråga. Jag kommer därför utgå ifrån att din hantering inte går in under någon av de ovanstående punkterna för att enklare kunna ge dig ett svar på din fråga.

Krav på uppsåtlig hantering
Det vi kan slå fast är att du har innehaft narkotikan olovligen. Ytterligare ett krav som måste vara uppfyllt för att du ska kunna bli straffrättsligt ansvarig för brottet är, som du nämner, att gärningen sker uppsåtligen. Samtliga moment av gärningen måste vara täckta av uppsåt. Med uppsåt avses att man gör något medvetet. För att uppsåtskravet ska anses vara uppfyllt krävs det enbart att innehavaren haft uppsåt i förhållande till vilket ämne denne befattat sig med. Ansvar för brottet kan också bli aktuellt när gärningsmannen känner till att den hanterar narkotika utan att nödvändigtvis närmre känna till vilket narkotikapreparat det handlar om.

I ditt fall framhåller du att du blir bortförd av ordningsvakter eftersom du hade somnat på en tunnelbanestation. Du framhåller också att du hade 1 gram hasch på dig under det aktuella händelseförloppet, varför du tror att du kan vara misstänkt för narkotikabrott. Jag hade behövt veta mer om hur du t.ex. kände till att du faktiskt hade narkotikan på dig, varför du hade det etc, för att enklare kunna bedöma ditt uppsåt. Du verkar däremot ha varit någorlunda medveten om att du hade 1 gram hasch på dig, vilket kan tyda på ett uppsåt till innehavet. Detta eftersom du varit medveten om vilket ämne du befattade dig med.

Omständigheter som kan utesluta uppsåt
En omständighet som däremot kan utesluta uppsåt är om du befunnit dig i någon form av villfarelse, sk. uppsåtsrelevant villfarelse. Det kan vara situationer där du som gärningsman tror att du hanterar ämnen eller föremål som i själva verket är narkotika. Du ska alltså ha misstagit dig om att du hanterade narkotika, som ju har betydelse för gärningens straffbarhet. En sådan typ av villfarelse utesluter därmed ansvar för ett uppsåtsbrott, vilket innehav av narkotika förutsätter.

Återigen blir det svårt för mig att göra en samlad bedömning om huruvida du innehaft preparatet uppsåtligt eller inte, eller om du befunnit dig i uppsåtsrelevant villfarelse. Jag hade behövt mer information och omständigheter kring ditt fall för att närmre kunna avgöra den saken.

Om brottet ska klassas som ett narkotikabrott av ringa- eller normalgraden
Ett narkotikabrott kan bedömas som ringa med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter. Då döms gärningspersonen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). I praxis har Högsta domstolen framhållit att en bedömning av ett narkotikabrott ska ske med beaktande av samtliga omständigheter som kan vara av betydelse. Sort och mängd narkotika ska däremot i princip vara avgörande vid bedömningen om brottet ska klassas som ringa eller av normalgraden. Gärningar som består i eget bruk eller innehav för eget bruk av narkotikan ska i huvudsak klassas som ringa narkotikabrott. Har narkotikan istället överlåtits eller innehafts i syfte att överlåtas borde det ringa brottet i princip vara uteslutet. I praxis framhålls det för narkotikabrott av normalgraden ungefär 50 gram cannabis. Narkotika av lägre mängder rubriceras vanligtvis som ringa narkotikabrott. Med hänsyn till att du hade en liten mängd hasch (1 gram hasch) så borde det med största sannolikhet röra sig om ett ringa narkotikabrott i ditt fall, såtillvida du inte hade narkotikan för annat bruk än för egen del.

Vilken påföljd du kan förvänta dig och hur det kan komma att påverka dig arbetsmässigt
Om brottet bedöms som ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. I praxis framhålls det att böter är den troligaste påföljden för ringa narkotikabrott. Det är däremot svårt för mig att ge en fullständig prognos för hur det kan komma att bli i ditt specifika fall eftersom jag saknar omständigheter för detta. Om vi däremot utgår från att påföljden i ditt fall kommer bli böter, så kommer du även hamna i belastningsregistret. Du kommer finnas i belastningsregistret i fem år innan informationen om brottet försvinner (17 § nionde punkten lag om belastningsregister).

En arbetsgivare kan i vissa fall ha rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret vid nyanställning. Funktionen kan inte utgöra en slags kontroll av de personer som redan arbetar inom en organisation och är anställda utan ska enbart användas som en del av bedömningen om en person är lämplig för arbetet. Eftersom du redan är anställd på ett företag är det därmed inte troligt att din arbetsgivare skulle begära ett utdrag ur belastningsregistret och därför inte få reda på brottet.

Skulle din arbetsgivare däremot få reda på ditt narkotikabrott, och därigenom vilja säga upp dig, krävs det att det föreligger en saklig grund för uppsägning (7 § stycke 1 LAS). Det finns två huvudsakliga fall av uppsägningsgrunder:

- förhållanden kopplade till arbetstagaren personligen, eller
- förhållanden kopplade till arbetsbrist.

Bedömningen om vad som är saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl är individuell. Det ska göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall samt en intresseavvägning. Observera även att det är arbetsgivaren som ska bevisa de omständigheter denne åberopar som saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Det arbetsgivaren i princip måste göra är att kunna övertyga att uppsägningen av arbetstagaren är den enda rimliga åtgärden för att komma till rätta med missförhållandet. Arbetsgivaren måste först ha gjort klart för arbetstagaren att valet står mellan att antingen ändra sitt beteende eller bli uppsagd.

I vissa fall kan ett brott likt ditt, utgöra saklig grund för uppsägning. Då ska brottet ha skadat arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren eller skadat utomståendes förtroende för arbetsgivaren. Men som jag nämner ovan, så måste en bedömning av alla omständigheter i varje enskilt fall göras för att kunna bedöma om saklig grund föreligger eller inte.

Om förhör får hållas med en starkt berusad person
Polisen kan hålla förhör med en person som kan antas ha en koppling till det misstänkta brottet vilket är en del av det som kallas för förundersökning. En förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap. 1 § stycke 1 RB). Ett förhör med en mycket berusad person får ske bara i nödvändiga fall. Om ett sådant förhör sker, ska det göras en notering i förhörsprotokollet om den förhörda personens tillstånd. Det ska även noteras varför förföraren ansett att förhöret varit nödvändigt. Personen som har blivit förhörd ska senare ges ny möjlighet att kontrollera vad denne har sagt.

Avslutningsvis
I ditt fall kan du troligtvis ha gjort dig skyldig till ett narkotikabrott. Med hänsyn till vad du för fram i din fråga kan det däremot röra sig om ett ringa narkotikabrott. Påföljden för ett ringa narkotikabrott är vanligtvis böter. Du kommer hamna i belastningsregistret i fem år om böter kommer på tal. För att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig, krävs det en saklig grund för uppsägningen. En helhetsbedömning om saklig grund för uppsägning föreligger eller inte, ska göras i varje enskilt fall. Sammanfattningsvis är det vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna svara på hur det kommer bli i ditt specifika fall. Det är upp till polis, domstol och arbetsgivare att avgöra och bedöma.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88421)