Vad blir straffet för innehav av ett gram kokain?

2019-09-10 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej,Jag blev tagen på bar gärning med kokain ca1g samt att jag fick åka på blodprov.Jag erkännade allt på plats, men är mycket orolig för vad mitt straff kan bli efter jag efterforskat lite på nätet.Jag är mycket skötsam, har två barn, eget företag med flera anställda.Skulle vilja tillägga att jag är aboslut inte kriminell eller narkoman. har en sen fruktansvärd ångest.så mina frågor lyder.Jag blev dömd för ca 12 år sedan för 3 st inbrott, ringa narkotika brott, samt brott mot knivlagen.Kommer dom straffen påverkar mitt straff fast än att det var så länge sedan? dom finns inte med i något belastningsregister.kommer jag få fängelse?Väger polisen kokainet på rent kokain eller vägs det på utblandat?enl polisen i bilen skulle jag få böter lät det som, men då så klart visste inte han om att jag var dömd för 12 år sedan. Hade jag vetat att straffet på kokain var så här hårt skulle jag aldrig ha rört det, har sån fruktansvärd ångest.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den som innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § narkotikastrafflagen, NSL). Om brottet anses som ringa döms det istället till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen om brottet ska ses som ringa tas det hänsyn bland annat till vilken sorts narkotika det rör sig om, hur farlig den är, samt mängden narkotika (2 § NSL). Att exempelvis bruka narkotika och därav lämna ett positivt urinprov räknas som ringa narkotikabrott. Normalstraffet för ett ringa narkotikabrott genom eget bruk är trettio dagsböter enligt praxis. Ett innehav av en mindre mängd narkotika för eget bruk kan även det räknas som ringa narkotikabrott.

Gränsen för narkotikabrott av normalgraden går vid 0,6 gram kokain

I ditt fall innebär framförallt mängden kokain att brottsrubriceringen sannolikt blir narkotikabrott av normalgraden istället för ett ringa sådant. Enligt Högsta domstolens praxis går gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden vid 0,6 gram kokain (NJA 2008 s. 653). Även om det kan finnas utrymme för att argumentera för att det skulle kunna röra sig om ett ringa narkotikabrott även vid en något större mängd, är ditt innehav så pass stort att det kommer att röra sig om ett narkotikabrott av normalgraden.

Utgångspunkten vid narkotikabrott är att det ska utdömas fängelse

Narkotikabrott är enligt praxis ett artbrott. Att det är ett artbrott innebär att det utom i ringa fall normalt ska utdömas fängelse för brottet (se NJA 1997 s. 522). Man brukar benämna det med att det finns en presumtion för fängelse.

Även om ditt brott är av normalgraden är det sett till mängden i det lägre intervallet. Av förklarliga skäl riskerar du därmed inte tre års fängelse för ditt innehav. Enligt praxis motsvarar innehav av 1 gram kokain en månads fängelse. Att det finns en presumtion för fängelse innebär däremot inte att det är säkert att du kommer att dömas till fängelse; om innehavet var för eget bruk och du i övrigt lever under ordnade förhållanden är chansen stor att det istället kommer att resultera i en icke frihetsberövande påföljd. Jag vill poängtera att det i slutändan är domstolen som avgör straffet, men sett till hur det dömts i andra fall är det rimligt att anta att du kan räkna med en villkorlig dom och dagsböter. Den brottslighet du tidigare gjort dig skyldig till ligger så långt bak i tiden att den inte kommer att inverka på straffet. För att exemplifiera kommer jag nedan att hänvisa till två hovrättsavgöranden i vilka de tilltalade gripits med mindre mängder kokain.

I en dom från Hovrätten för Västra Sverige (Mål nr B 4317-15, dom meddelad den 2015-12-15) fastställde domstolen tingsrättens dom. I målet dömdes en man för narkotikabrott då han innehaft 1 gram kokain. Mannen förekom tidigare under fyra avsnitt i belastningsregistret. Det senaste avsnittet avsåg en utländsk dom från Tyskland vari mannen dömts för körning under påverkan av alkohol eller narkotika. Övriga avsnitt i belastningsregistret låg så långt bak i tiden att de saknade betydelse för påföljdsbestämningen i målet. Domstolen uttalade att mannens brott enligt praxis motsvarade en månads fängelse och att påföljden för narkotikabrott normalt sett ska bestämmas till fängelse. Presumtionen kan dock variera beroende på brottslighetens karaktär i det enskilda fallet och omständigheterna vid brottet. Av betydelse var att innehavet rört en inte alltför stor mängd narkotika som, så vitt utredningen visade, inte varit avsett annat än för eget bruk. Mot den bakgrunden ansåg domstolen att brottets art inte utgjorde till tillräckligt skäl för att bestämma påföljden till fängelse. Den tidigare domen i Tyskland var inte heller av sådan dignitet att en fängelsepåföljd av det skälet var påkallad. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med dagsböter. Med hänsyn till brottets art sattes antalet dagsböter dock relativt högt (120 dagsböter).

I ett något äldre rättsfall från Svea hovrätt (Mål nr B 4296-08, dom meddelad den 2008-11-20) hade en man innehaft 0,75 gram kokain. Domstolen uttalade att ett innehav av 0,75 gram kokain ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden. Det var inte visat att det rört sig om ett särskilt kvalificerat innehav (t.ex. för överlåtelse) och mannen som levde under ordnade förhållanden och saknade övervakningsbehov, dömdes därför till villkorlig dom i förening med dagsböter (90 dagsböter).

Sammanfattningsvis kommer brottet du är misstänkt för att rubriceras som ett narkotikabrott av normalgraden. Det som i ditt fall gör att det inte räknas som ett ringa narkotikabrott är mängden kokain du innehaft. Gränsen för ringa narkotikabrott vid innehav av kokain är 0,6 gram enligt praxis.

Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att utgångspunkten är att det ska utdömas fängelse. Enligt praxis är straffet för innehav av 1 gram kokain en månads fängelse. Dock kan det i vissa fall istället utdömas en icke frihetsberövande påföljd, t.ex. villkorlig dom i förening med dagsböter. I ditt fall, sett till ovan redovisade rättsfall, är det rimligt att anta att även du kan räkna med villkorlig dom i förening med dagsböter. Du lever under ordnade förhållanden och den brottslighet du tidigare gjort dig skyldig till ligger så långt bak i tiden att den inte kommer att beaktas. I mål som det du är misstänkt för görs det normalt ingen analys av narkotikans koncentration. Narkotikans koncentration blir i regel mer aktuell vid större mängder.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa upp dig för att prata vidare om ditt ärende och ifall du har några frågor om svaret ovan. Jag kommer att ringa dig på torsdag (den 12 september) klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om du inte kan den aktuella tiden är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post för att boka en annan tid. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (366)
2019-12-08 Vad krävs för att undgå ansvar för narkotika innehav?
2019-12-08 Vad är straffvärdet för MDMA?
2019-12-03 Aktuellt straff för narkotikabrott
2019-11-30 Narkotikabrott och mängden av kokain

Alla besvarade frågor (75515)