Vad betyder kommunal normgivning?

FRÅGA
Hej! Vad betyder kommunal normgivning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar det som att du undrar över vad kommunal normgivning betyder. Termen "normgivning" (även kallat normgivningsmakt) används inom statsvetenskap och juridik, särskilt konstitutionell rätt. Normgivning/normgivningmakt är rätten att skapa rättsregler. Normgivning regleras i regeringsformen, en av Sveriges grundlager.

Normgivningsmakt er makten att skapa rättsregler

Normgivningsmakten er en uppdelning av vem som får skapa rättsregler och i vilken form dessa reglar får meddelas.

Det framgår av regeringsformens första kapitel att all offentlig makt utgår från folket. Riksdagen är folkets främste företrädare och den offentliga makten ska utövas under lagarna (1 kap., regeringsformen).

Rättsregler kan meddelas i olika former

Rättsregler kan meddelas i fyra olika former:

Grundlag: Grundlager måste beslutas av två olika riksdagar med mellanliggande riksdagsval.

Lagar: Lager meddelas av riksdagen.

Förordningar: Förordningar meddelas av regeringen.

Föreskrifter: Föreskrifter meddelas av myndigheter.

Riksdagen eller regeringen kan delegera en del av sin normgivningsmakt till andra myndigheter samt till kommuner (8 kap., 1 §, regeringsformen).

Når normgivningsmakt delegeras pratar man om att detta sker genom bemyndigande av riksdagen eller regeringen. Ett bemyndigande ska alltid ges i lag eller förordning.

Slutsats: Vad är kommunal normgivning?

Kommunal normgivning är helt enkelt när kommunen har bemyndigats att meddela rättsregler på ett specifikt område. Riksdagen kan till exempel bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommunen (8 kap, 9 §, regeringsformen).

Om riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter i ett visst ämne (som annars hör under riksdagens normgivningsmakt), kan riksdagen också medge att regeringen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter i ämnet (8 kap, 10 §, regeringsformen).

Det är alltid antigen riksdagen eller regeringen som delegerar normgivningsmakten åt kommunen.

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91439)