Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?

Hej!

Hoppas det är ok att ställa denna fråga som gratis fråga? Jag har en sambo 90 år som ansökt om äldreboende i kommun S och han har fått av B stadsdelsnämnd att de avslår ansökan om bistånd enligt 4 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen. Vad betyder detta i klarspråk? Vidare i utredningen står att han bedöms tillhöra den personkrets som avses i 2 a kapitlet 8 §. Vad betyder detta i klartext? Han har bott och arbetat i kommun S i hela sitt liv förutom den senaste 10 åren då han bor med mig i Östergötland.

Utredningen från biståndshandläggaren innehåller 10 sidor med all info om hans tillstånd där vi anhöriga och han själv tycker att han borde få en plats på äldreboende i kommun S. Vi ska nu överklaga beslutet och undrar hur mycket vi ska skriva om hans tillstånd eller kommer hela utredningen följa med om den går vidare till Förvaltningsrätten, vilket vi tror att den kommer att göra? Får jag också fråga om vi bör tänka på något speciellt i vår överklagan?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss gratis.


Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till socialtjänstlagen (SoL), förvaltningsprocesslagen (FPL) och förvaltningslagen (FL) i mitt svar till dig.

Jag tolkar det du har skrivit som att din sambo har ansökt om en plats på ett äldreboende i kommun S och att ni i nuläget är bosatta i en annan kommun.

Om jag har förstått dig rätt så undrar du därför följande:

- Vad betyder det att stadsdelsnämnden har beslutat att avslå ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, som svar på din sambos ansökan om att få en plats på ett äldreboende?

- Vad betyder det att stadsdelsnämnden har bedömt att din sambo tillhör den personkrets som avses i 2 a kap. 8 § SoL?

- Kommer biståndshandläggarens utredning om din sambos tillstånd att ingå i förvaltningsrättens underlag när ni överklagar beslutet?

- Behöver ni tänka på något speciellt i överklagan?

Jag kommer att svara på delfrågorna i tur och ordning.


Vad betyder det att stadsdelsnämnden har beslutat att avslå ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL?

Ansökan om bistånd

Din sambos ansökan om en plats på ett äldreboende räknas som en ansökan om bistånd från kommun S. Såhär står det om bistånd i lagregeln som du nämner (4 kap. 1 § första stycket SoL):

"Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt."

Bistånd kan bestå av försörjningsstöd eller andra insatser. De andra insatserna finns samlade i formuleringen "för sin livsföring i övrigt", och till dem hör möjligheten att få en plats på ett äldreboende i kommunen.

När din sambo ansökte om en plats på äldreboende räknades det därmed som bistånd för hans "livsföring i övrigt".


Avslag på ansökan

Genom att avslå din sambos ansökan har stadsdelsnämnden meddelat att den har gjort en prövning av hans ansökan, men att den inte har ansett att han uppfyller villkoren för att få en plats på ett äldreboende i kommun S.

Villkoren för rätten till bistånd är att din sambo inte bedöms kunna tillgodose sina behov själv eller på annat sätt (4 kap. 1 § första stycket SoL). Eventuellt anser nämnden att han kan få sina behov tillgodosedda av dig i första hand, som hans sambo. Jag vet dock inte om nämnden har resonerat så.


Vad betyder det att stadsdelsnämnden har bedömt att din sambo tillhör den personkrets som avses i 2 a kap. 8 § SoL?

Det är kommunen där du och din sambo är folkbokförda som har huvudansvaret för att erbjuda din sambo en plats på ett äldreboende, om han anses uppfylla villkoren för insatsen (2 a kap. 3 § första punkten SoL).

Stadsdelsnämndens uttalande betyder att nämnden har bedömt att din sambo har rätt till insatser i kommun S, trots att han inte är bosatt där. Den personkrets som nämns i 2 a kap. 8 § SoL omfattar nämligen personer som bedöms ha rätt till insatser i en annan kommun än folkbokföringskommunen, eftersom de inte anses kunna flytta till den andra kommunen om de inte beviljas insatserna. Grunden för att ingå i personkretsen är antingen hälsoskäl eller att personen är utsatt för våld eller andra övergrepp (2 a kap. 8 § SoL).

Stadsdelsnämnden bedömer alltså att din sambo tillhör den personkretsen, vilket jag tolkar som att din sambo anses ha rätt till insatser från kommun S.


Kommer biståndshandläggarens utredning om din sambos tillstånd att ingå i förvaltningsrättens underlag när ni överklagar beslutet?

Ja, det kommer den att göra.

Stadsdelsnämnden ska nämligen lämna över handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten, tillsammans med din sambos överklagande (6 b § tredje stycket FPL).

Förvaltningsrätten ska sedan ta hänsyn till stadsdelsnämndens utredningsunderlag i sin bedömning, liksom övrigt material som hör till din sambos ärende (30 § första stycket FPL).

Det kan dock vara bra att ni förtydligar din sambos situation i överklagandet ändå, för säkerhets skull. Därmed lyfter ni fram det som ni vill att domstolen ska ta särskild hänsyn till.


Behöver ni tänka på något speciellt i överklagan?

Det är några saker som det kan vara bra att ni känner till angående hur överklagan ska göras.

Det är bara din sambo som kan överklaga beslutet, eftersom det är honom som beslutet rör (42 § FL). Som anhörig har du tyvärr inte rätt att göra någon överklagan.

Din sambo måste överklaga stadsdelsnämndens beslut inom tre veckor från att han fick del av beslutet (6 a § andra stycket FPL). Han ska skicka överklagan till stadsdelsnämnden som fattade beslutet, om han inte har fått någon annan instruktion (6 a § första stycket FPL). Överklagan ska dock vara adresserad till förvaltningsrätten (43 § första stycket FL).

På Sveriges domstolars hemsida finns ytterligare information om hur man överklagar ett socialtjänstbeslut och hur det går till när målet avgörs i förvaltningsrätten.


Sammanfattning

Avslutningsvis vill jag sammanfatta mina svar på dina delfrågor.

Vad betyder det att stadsdelsnämnden har beslutat att avslå ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL?

Det betyder att stadsdelsnämnden har beslutat att inte bevilja din sambos ansökan om att få en plats på ett äldreboende i kommun S. Platsen på äldreboendet är en form av insats från kommunen som kallas för bistånd i socialtjänstlagen.

Vad betyder det att stadsdelsnämnden har bedömt att din sambo tillhör den personkrets som avses i 2 a kap. 8 § SoL?

Det betyder att stadsdelsnämnden har bedömt att din sambo har rätt till insatser i kommun S, trots att han inte är bosatt där för tillfället. Enligt huvudregeln är det annars kommunen som ni bor i för tillfället som har ansvar för att erbjuda din sambo en plats på ett äldreboende, om han uppfyller villkoren för insatsen.

Kommer biståndshandläggarens utredning om din sambos tillstånd att ingå i förvaltningsrättens underlag när ni överklagar beslutet?

Ja, det kommer den att göra. Stadsdelsnämnden ska lämna över utredningen till förvaltningsrätten tillsammans med din sambos överklagan. Det kan dock vara bra att ni förtydligar din sambos situation i överklagandet ändå, för säkerhets skull.

Behöver ni tänka på något speciellt i överklagan?

Tänk på att det är din sambo som måste överklaga beslutet, eftersom du inte har rätt att göra det. Han ska skicka överklagan till stadsdelsnämnden, om han inte har fått någon annan instruktion. Överklagan ska dock vara adresserad till förvaltningsrätten. Viktigast av allt är att han överklagar beslutet inom tre veckor från att han fick del av det.

Jag hoppas att mitt svar har gett er lite klarhet i vad som gäller. Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Lycka till med överklagan!

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000