Vad baseras underhållsskyldigheten på?

2019-07-01 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag bor med min sambo och hans dotter 12dagar i månaden, Vi köper kläder (hon har en fullgarderob så behöver aldrig ha med packning) och saker Ja allt hon behöver hela tiden. Men har fått reda på att min sambo betalar över 1300kr i underhåll till dotterns mamma och hon får barnbidraget. Ska de verkligen vara så vill bara veta om de är korrekt eller om han bara blir utnyttjad. Både mamman och pappan har jobb.Min sambo och jag har inte gemensam ekonomi så jag påverkas inte av det men blir ledsen för att han inte vågar stå på sig för detta känns fel
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Föräldrabalken reglerar underhållsfrågor
Frågor om underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (1949:381) (här benämnd FB). En viktig fråga i ert fall är om barnet kan anses bo växelvis hos båda föräldrarna, vilket brukar säga föreligga när barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna; enligt Försäkringskassan anses växelvist boende bl.a. föreligga när barnet bor hos ena föräldern minst 12 dagar per månad. När ett barn bor växelvis hos respektive förälder ska barnet anses varaktigt boende hos båda föräldrarna; e contrario (motsatsvis) föreligger varaktigt boende hos endast en av föräldrarna när barnets boende inte är växelvist.

Om barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna eller endast hos en av dem får betydelse gällande frågan om, och i så fall med stöd av vilka bestämmelser, som underhåll till barnet ska utgå.

Barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga styr
I 7:1 FB stadgas att "föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga". Vem som ska betala underhållsbidrag regleras i 7:2 FB. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men varaktigt bor hos ena föräldern, ska den andra föräldern "fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet" (1 st.). T.ex. har en förälder som (trots att denne inte var vårdnadshavare) hade sina barn hos sig under drygt en tredjedel av tiden (ca 33%), inte ansetts ha barnen varaktigt boende hos sig varpå denne ändå var skyldig att betala underhållsbidrag till barnen, se rättsfallet NJA 1998 s. 267. Bortsett från att jag inte kan avgöra om din sambo är vårdnadshavare åt sin dotter baserat på vad som framkommer i din fråga, är detta ungefär jämförbart med er situation vad gäller antalet dagar per månad som dottern bor hos er; dock skulle barnet också kunna sägas bo varaktigt också hos dig och din sambo, om man ser till Försäkringskassans riktlinjer.

Bestämmelsen i 7:1 FB avser i första hand barnets grundläggande försörjning, men det beror bl.a. på hur föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga ser ut. Detta kan illustreras av NJA 2013 s. 955, där Högsta Domstolen (HD) kom fram till att när ett barn bor växelvis (varaktigt) hos båda sina föräldrar, ska föräldern med större ekonomisk förmåga i förhållande till den andre betala underhållsbidrag till sina barn, om barnets rätt till underhåll enligt 7:1 FB inte uppfylls. Eftersom barnen bodde varaktigt hos båda föräldrarna kunde inte HD stödja sig på 7:2 FB, där det ju krävs att 1. föräldern varken är vårdnadshavare eller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller att 2. föräldern är vårdnadshavare men inte har barnet varaktigt har barnet boende hos sig. Vid varaktigt boende hos båda föräldrarna kan alltså 7:6 FB tolkas så, att om barnet inte får sina behov tillgodosedda baserat på vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och samlade ekonomiska förmåga, ska den förälder med större ekonomiskt utrymme betala mer i underhåll: även om barnet är varaktigt boende hos båda föräldrarna. Det skulle också kunna utgöra ett skäl till varför din sambo får betala mer även om barnet kan anses bo växelvis, alltså varaktigt, hos båda föräldrarna.

Sammanfattningsvis
Det är svårt för mig att säga på exakt vilka grunder som din sambo måste betala underhåll till sitt barn; det kan hänföras till olika faktorer, beroende på om barnet anses ha ett växelvist boende eller endast bor varaktigt hos sin mamma. Barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förhållande är som sagt avgörande vid bestämning av underhåll. Om din sambo tjänar avsevärt mer än barnets mor, kan det utgöra ett skäl till att han betalar underhåll till henne; kostnader för barnets underhåll ska enligt 7:1 3 st. FB fördelas efter vardera förälders förmåga, genom en sk. kvotdelningsprincip. Ett annat kan vara att barnet anses bo varaktigt endast hos sin mamma, varpå 7:2 FB tillämpas.

Slutligen ska sägas att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, 7:2 2 st. FB. Om omständigheterna föranleder det, kan underhåll jämkas ned av rätten enligt 7:10 FB (dvs. att din sambo får betala mindre i underhåll), t.ex. om mamman skulle få en bättre ekonomisk situation. Det krävs dock att en större förändring har skett; jämkning kan t.ex. inte ske vid varje förändring som skulle kunna påverka storleken på underhållsbidraget.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82649)