Vad är straffskalan för införsel av så kallade bangers?

2018-09-22 i Övriga brott
FRÅGA
Hejsan, Jag undrar vad straffet kan bli för införsel av 20 kg så kallade bangers?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller straffet för olovlig införsel av så kallade bangers. Detta regleras i lag om brandfarliga och explosiva varor varför mitt svar kommer utgå från denna reglering.

Med import avses införsel till Sverige från annat land än land som ingår i EES eller land som enligt avtal med EU utgör en del av EU:s inre marknad (5 § lag om brandfarliga och explosiva varor). Inledningsvis kan nämnas att den som importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna och för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Det råder alltså ett aktsamhetskrav (6 § lag om brandfarliga och explosiva varor). Den som importerar explosiva varor ska ha tillstånd för det (16 § lag om brandfarliga och explosiva varor). Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som prövar frågor om tillstånd för import av explosiva varor (18 § fjärde punkten lag om brandfarliga och explosiva varor).

Jag tolkar det som att din fråga gäller olovlig införsel av bangers pga. brist på tillstånd varför mitt fortsatta svar kommer utgå från det. Den som av oaktsamhet bryter mot tillståndsplikten döms till böter medan den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot tillståndsplikten döms till böter eller fängelse i högst tre år om brottet avser explosiva varor, såsom bangers (29 § lag om brandfarliga och explosiva varor). Om brottet bedöms ha begåtts med uppsåt kan det vara att anse som grovt. Vid bedömningen om ett brott mot tillståndsplikten är grovt ska bl.a. mängden av den explosiva varan särskilt beaktas. För ett grovt brott mot tillståndsplikten är straffskalan fängelse i lägst två år och högst fem år (29 a § lag om brandfarliga och explosiva varor).

Vad straffet skulle bli för införsel av 20 kg bangers är beror alltså bl.a. på om brottet begicks av oaktsamhet eller med uppsåt samt om brottet kan rubriceras som grovt. Jag har dessvärre inte funnit någon rättspraxis om just bangers som skulle kunna ge en fingervisning om 20 kg är en sådan mängd som skulle kunna göra att brottet är att anse som grovt eller inte. Straffskalan för brott mot tillståndsplikten sträcker sig alltså från böter till fängelse i högst fem år. Den exakta straffmätningen görs av domstol och flera faktorer kan spela in.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (613)
2019-04-17 Straff för att ta in alkohol i Sverige vid ålder under 20 år
2019-04-16 Bilbältesförseelse - Vem kan hållas ansvarig?
2019-04-16 Är det olagligt att få ett belopp swishat till sitt konto och sedan ta ut dessa pengar till någon annan?
2019-04-15 Åldergräns brygga hemma?

Alla besvarade frågor (67938)