Vad är straffet för snatteri?

Hej! Jag blev tagen för missat en sak i en snabbkassa på värde 16kr och vill veta vad straffet blir. För enligt mig så hade jag som butikschef inte brytt mig om 16kr men om det varit en större summa hade jag absolut lagt minenergi på det. Vill bara veta vad som lär hända.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för vad som krävs för brottet stöld (i ditt fall snatteri) och vilket straffet kan bli.

Förutsättningar för stöld/snatteri

För att man ska ha begått stöld krävs att man olovligen tar vad som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära skada (8 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Om det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa, döms man för ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Jag kommer i mitt svar till dig att använda den mer vedertagna benämningen snatteri, vilket är det som benämns ringa stöld rent juridiskt.

Straffet är böter i ditt fall

Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Enligt praxis går gränsen mellan snatteri och stöld vid ett värde om 1.000 kr (jfr NJA 2009 s. 586). En så låg summa som 16 kr är således definitivt att räkna som snatteri.

Straffet för snatteri är enligt redogjort för ovan böter eller fängelse i högst sex månader. I regel är det böter som är aktuella vid snatteri. Du har eventuellt snattat en ganska blygsam summa varför straffet om du fälls blir lägsta möjliga böter. Enligt Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:7 (Strafföreläggande i bötesmål) är böterna för snatteri upp till 60 kr böter om 800 kr.

Det krävs uppsåt för att du ska fällas

För att fällas till ansvar för snatteri krävs det att du haft uppsåt till brottet. Uppsåt kan väldigt förenklat förklaras med att man ska haft avsikt till något. Om det skett som du skriver att det var ett misstag kan det argumenteras för att du inte hade uppsåt att tillägna dig varan.

Det som kan hända nu är antingen att åklagaren lägger ner fallet i brist på bevis, att åklagaren beslutar att utfärda ett strafföreläggande eller att du blir åtalad. Utfärdar åklagaren ett strafföreläggande får du en viss tid på dig att godkänna eller bestrida det. Om du godkänner det betalar du böterna, om du bestrider det kan åklagaren väcka talan vid tingsrätt.

Det är åklagaren som vid eventuell rättegång ska visa att du utfört stölden och att du hade uppsåt att tillägna dig den. Du har som åtalad ingen skyldighet att visa att du inte begått stölden. I brottmål är beviskravet högt ställt. För en fällande dom krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att du begått gärningen du är åtalad för. Det är åklagaren som har en skyldighet att lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några rimliga alternativ. I rättegången kommer domstolen att ta hänsyn till såväl det du berättar som det eventuella vittnen berättar och det annan bevisning visar. Vad utgången i ditt mål blir är i slutändan upp till domstolen och är svårt att sia om för mig.

Avslutningsvis kan jag tyvärr inte besvara varför butikschefen lägger energi på ditt fall. Många butiker har dock som policy att polisanmäla alla stölder, oavsett varans värde. Om du blir dömd kan du räkna med en bot om 800 kr, det är dock åklagaren som vid en eventuell rättegång ska visa att du begått brottet och haft uppsåt till det.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”