Vad är skillnaden på rättspositivism och naturrätt?

FRÅGA
Hejsan Lawline! Jag undrar skillnaden på rättspositivism och naturrätt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Det är svårt att ge dig ett helt uttömmande svar på din fråga på ett relativt begränsat utrymme och på grund av att det finns så oerhört mycket intressant att ta upp om de två teorierna, men jag kan kort redogöra för det, enligt mig, viktigaste i naturrättsläran respektive rättspositivismen, och dra några generella slutsatser om skillnader de två lärorna emellan. Jag börjar med att beskriva naturrätten, för att gå vidare in på rättspositivismen och i samband med detta redogör för ett par skillnader jag tycker är viktiga att känna till.

Naturrättslära

Naturrättarna ställer upp allmänna satser som om de vore lag, exempelvis "Alla människor är födda och förblir fria och lika i rättigheter. Sociala skillnader må endast grundas på det allmännas bästa", och menar på att naturrätten är gudomligt skapad. Se exempelvis Thomas av Aquino som bl.a. säger att "allting utgår från Gud". De menar även på att det inte skulle finnas någon positiv rätt, om det inte fanns en överordnad naturrätt som bestämde vad i den positiva rätten som ska anses vara rätt. Naturrätten är ingen skriftlig lag, utan existerar helt enkelt bara för att den måste finnas. Den står över tid och rum, är universell och måste accepteras av alla i samhället, medan den positiva rätten endast gäller under vissa givna förutsättningar. Man kan säga att naturrätten bygger på en slags universell moral som vägleder människan i vad som bör vara rätt och fel.

Rättspositivism

De formalistiska rättspositivisterna såg till systemets betydelse och begreppets innebörd tillmättes stor vikt, exempelvis äganderättsbegreppet, personbegreppet osv. De ansåg att begreppen i sig var rättsskapande, även utan samhällelig inblandning och utan direkt motsvarande samhälleliga behov. Eftersom man hade en skriftlig lag ansåg man metafysiska meningar (något man inte kan ta på) likt naturrättslärans universella och gudomligt skapade moral vara överflödig. Den positiva rätten ansågs därför vara den enda verkliga rättskällan. Det är däremot inte helt enkelt att ge några distinkta skillnader mellan rättspositivismen och naturrättsläran, eftersom flera grenar av rättspositivismen menar att moral existerar (likt naturrättslärans universella moral), medan andra helt förkastar den. Två kända tänkare inom rättspositivismen som ville skilja på de lege lata (vad rätten är) och de lege ferenda (vad rätten bör vara) och därigenom skilja på rätt och moral var Bentham och Austin. Till skillnad från naturrätten ansåg man att en lag var gällande om den var fastslagen i en viss källa, rättsfall eller liknande, och oavsett om den var rättvis eller inte. Principer som exempelvis Pacta sunt servanda (alla avtal ska hållas) behövde dock inte vara lagstadgade, eftersom man ansåg dessa typer av principer nödvändiga i ett fungerande samhälle. Därutöver och till skillnad från naturrätten som anser att rätten står över tid och rum, så anser rättspositivismen att rättsordningen är knuten till en viss tid och plats, men förnekar inte samtidigt att moral kan spela in i hur man använder och tolkar lagen. Det viktiga är att lagen ska vara fastslagen i skrift, och att domaren inte själv gör några moraliska överväganden när han eller hon bestämmer vad som är gällande rätt, i annat fall än när det inte finns någon skriven lag att stödja sig mot. Bentham, Savigny och Stahl uttryckte även bl.a. att "naturrättsläran bara är ett sätt för människor i maktposition att uttrycka sina egna åsikter så som sanna". Immanuel Kant däremot menade att man kunde begränsa absoluta sanningar till vad som lät sig fastställas av förnuftet, exempelvis logikens satser. Naturrättarna har en materiell syn på lagens giltighet, där man ansåg att lagrummets innehåll avgjorde lagens giltighet, medan rättspositivisterna har en mer formell syn på lagens giltighet där man ansåg att lagrummets tillkomsthistoria, tillvägagångssätt och formen avgör dess giltighet. För att läsa mer om rättspositivisternas syn på lagens giltighet hänvisar jag dig till bl.a. H.L.A Harts texter.

Avslutningsvis

Jag har nu redogjort för ett par viktiga skillnader mellan naturrättsläran och rättspositivismen och introducerat dig för en rad kända tänkare. Om du är intresserad av att läsa mer om ämnet eller fördjupa dig i någon av tänkarnas teorier, så kan jag rekommendera boken "Understanding jurisprudence" skriven av Raymond Wacks. Det finns säkert även en hel del intressant läsning att hitta genom sökningar på nätet.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på frågan, och önskar dig en trevlig helg!

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (959)
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?
2021-11-30 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att få byta efternamn?
2021-11-30 Nya regler för tillhandahållare av "privata" belastningsregister

Alla besvarade frågor (97608)