Vad är skillnaden mellan en ramlag, förordning och en föreskrift?

FRÅGA
Hej Lawline!Jag jobbar på en YH-utbildning med blivande vårdadministratörer. De ska snart börja jobba med Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och framför allt Patientdatalagen. Hur förklarar jag skillnaden mellan ramlag, förordning och föreskrifter för dem på ett enkelt sätt? Jag förstår det inte riktigt själv. Tack för er hjälp!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar vad skillnaden är mellan en ramlag, en förordning och föreskrift.

Till att börja med är en lag en uppsättning regler som har utfärdats av riksdagen.

En ramlag är en speciell typ av lag som inte i detalj reglerar vad som ska gälla utan på ett mer övergripande plan slår fast de grundläggande principer, riktlinjer och mål som ska gälla för verksamheten. Exempel på en sådan lag är just hälso- och sjukvårdslagen. En ramlag ställer alltså upp vilka ramar som ska gälla för verksamheten, vilka ramar verksamheten har att förhålla sig till, men lagen reglerar inte i detalj hur verksamheten inom ramen ska bedrivas. En ramlag karaktäriseras också ofta av att den inte direkt riktar sig mot en individ, utan snarare mot den som ska utföra verksamheten, exempelvis en huvudman enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det betyder också att ramlagar allt som oftast inte innehåller några rättigheter som en enskild individ kan kräva ut vid domstol. Hälso- och sjukvårdslagen uttrycker exempelvis en skyldighet för samhället att tillhandahålla vård, men ger inte patienten någon direkt rätt att vid domstol utkräva vård.

En förordning är regler som har utfärdats av regeringen. Vanligast är att förordningar kompletterar och preciserar innehållet i olika lagar, då innehållet i lagar många gånger är mer övergripande och ofta saknar detaljregleringar på olika områden. En förordning kan också ange mer exakt hur en lag ska tillämpas rent praktiskt. Eftersom förordningar utfärdas av regeringen är dessa även underordnade lagar, så skulle det vara så att en förordning innehåller en bestämmelse som inte stämmer överens med vad som står i lagen, har alltid lagen företräde framför förordningen. Ett exempel på en förordning är hälso- och sjukvårdsförordningen, som innehåller kompletterande bestämmelser till hälso- och sjukvårdslagen.

Föreskrifter är sådana regler som utfärdas av kommuner och myndigheter efter bemyndigande antingen från riksdagen eller regeringen beroende på vilken fråga det handlar om. Föreskrifter kan i många fall vara ännu mer detaljerade och reglerar ännu snävare områden än olika föreskrifter. På sjukvårdens område är det i regel Socialstyrelsen som utfärdar olika typer av föreskrifter, och ett exempel är socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). I denna föreskrift regleras i detalj exempelvis hur arbetskläder inom vården ska se ut och liknande detaljregleringar. I många fall kan det vara nödvändigt att överlämna åt olika myndigheter att besluta om sådana detaljregler som i många fall kräver omfattande kunskap om den enskilda verksamheten för att kunna besluta om. Likt en förordning är föreskrifter underställda överordnade lagar och förordningar.

Viktigt att poängtera är också att begreppet "föreskrift" även kan användas som en samlingsbeteckning för alla olika typer av regler (lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter). Detta kan stundvis vara förvirrande och det är därför viktigt att i det enskilda fallet se om begreppet används just som ett sammanfattande begrepp eller om man med begreppet föreskrift avser en specifik föreskrift som är utfärdad av en myndighet eller en kommun.

Hoppas jag med detta lyckats klargöra skillnaden mellan begreppen!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (649)
2020-01-26 Hur beräknas lagstadgad tid?
2020-01-24 Kan jag sälja alkohol på en privat fest?
2020-01-24 Relevanta rättsområden för olovligt bortförande av barn
2019-12-31 Vägtrafikregistret och placering av registreringsskylt

Alla besvarade frågor (76593)