Vad är påföljden vid narkotikabrott?

Hej! Jag skulle vilja ha hjälp med att lösa detta fall och ta reda på vilka påföljder/ vilket straff (med laghänvisning) personen i detta fall kommer att få.

"Jan hittade ett paket som han insåg innehöll narkotika, han tar upp paketet och åker iväg. Sedan blir han stoppad av polisen och de upptäcker hans narkotika paket, som torde generera ett marknadspris på minst 27 000 kr. Jan säger att han är oskyldig då han bara råkade ta upp paketet och att det egentligen inte tillhör honom. Dock erkänner han att han trodde att paketet innehöll narkotika när han plockade upp paketet.

Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Klassificering av brottet

Den aktuella lagen i detta exempel är narkotikastrafflagen (NSL). Till narkotikabrott dömes den person som olovligen och med uppsåt befattar sig med narkotika enligt 1 § NSL. Straffet för narkotikabrott är fängelse i upp till tre år enligt 1 § 2 st. NSL. Om narkotikabrottet med hänsyn till narkotikans art, mängd och omständigheterna i övrigt bedöms som ringa döms man till ringa narkotikabrott enligt 2 § NSL. Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i upp till sex månader enligt 2 § NSL. Är brottet däremot av grov karaktär, speciellt sett till om det sker yrkesmässigt, större mängd narkotika eller narkotisk av särskild farlig art, döms man för grovt narkotikabrott enligt 3 § 1 st. NSL. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i två till sju år enligt 3 § 1 st. NSL. Är omständigheterna i fallet synnerligen grovt kan man dömas för synnerligen grovt narkotikabrott enligt 3 § 2 st. NSL och straffet är fängelse i sex till tio år.

I detta fallet har personen tagit upp ett paket som denne vet innehåller narkotika. Det står i exemplet att marknadspriset bedöms vara 27 000 kr, däremot vet vi inte vad det är för typ av narkotika eller vilken mängd det rör sig om. Personen säger att denne är oskyldig men erkänner att han har tagit med sig paketet som han vet innehåller narkotika. Således har personens genom uppsåt befattat sig med narkotika och gjorts sig skyldig till narkotikabrott. Gällande vilket straff som är relevant ser man främst till narkotikans art och mängd för att klassificera brottet. Det är flera faktorer som spelar in i bedömningen, t.ex. renhetsgrad, om det är för eget bruk eller överlåtelse, ålder på de inblandade. I praxis och tidigare domar har t.ex. gränsen för cannabis legat vid ca 50 gram om man bara ser till mängd cannabis. Alltså skulle något över det inte bedömas som ringa.

Straffmätningen

Narkotikabrott av normalgraden har i rättspraxis ansetts utgöra brottslighet av sådan art att det finns en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. I fråga om mindre allvarlig brottslighet finns det dock ett visst utrymme att döma till en icke frihetsberövande påföljd, om förutsättningarna för påföljden i övrigt är uppfyllda. Det gäller framför allt om brottet avser innehav för eget bruk eller huvudsakligen eget bruk. De grundläggande bestämmelserna om straffmätning finns i 29 kap BrB. Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Vad gäller narkotikabrotten har dock de faktorer som behandlas ovan i allmänhet störst betydelse för straffvärdesbedömningen.

Tidigare brottslighet har betydelse för påföljdsbestämningen. Som framgår av lydelsen av 29 kap 4 § BrB ska den tilltalads tidigare brottslighet beaktas i första hand vid påföljdsvalet. Att en tilltalad tidigare har lagförts för brott kan då leda till att en strängare påföljd än som annars hade varit nödvändig får väljas. Detta framgår av 30 kap. 4 § BrB. Dock har domstolarna varit försiktiga med att tillämpa regeln.

Vid val av påföljd ska rätten enligt 30 kap. 4 § Brottsbalken (BrB) fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.

Innan man dömer till fängelse ska man först se på chanserna till villkorlig dom eller skyddstillsyn. Skyddstillsyn bedöms vara ett strängare straff än villkorlig dom och kan vara ett större alternativ till fängelse vid narkotikabrott. Det gäller troligen en större mängd narkotika och vi vet inte vad syftet med innehavet är. Jag vet som sagt inte alla omständigheter i fallet men eftersom det finns en presumtion för fängelse finns det dock en hög risk för detta.

Hoppas att detta var svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo