Vad är påföljden för förskingring?

FRÅGA
Hej! Min fråga gäller förskingring av pengar ifrån en offentlig organisation under en lägre tid. Det rör sig om 280-300 000 kr. Den misstänkte befinner sig i en personlig konkurs med anmärkningar hos kronofogden samt varit sedan längre dömd för grovt rattfylleri. Vad kan den eventuella påföljden bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förskingring regleras i 10 kap. 1 § Brottsbalken och där stadgas att "om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år."

Påföljden då bli allt mellan böter till 2 års fängelse om brottet är av normalgraden. Enligt 10 kap. 2 § ska i ringa fall av förskingring dömas för undandräkt till fängelse i högst 6 månader och enligt 10 kap. 3 § ska i grova fall av förskingring dömas till fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år.

I NJA 1992 s. 470 dömdes en kvinna som förskingrat ca 200 000 kr för grov förskingring, men påföljden blev villkorlig dom. I NJA 1997 s. 781 dömdes en man som även där förskingrat runt 200 000 kr för grov förskingring och villkorlig dom. I NJA 1997 s. 652 dömdes en man för grov förskingring och fängelse i 10 månader efter att ha förskingrat 50 000 kr. Dock var det andra försvårande omständigheter såsom förfalskade fakturor som gjorde att brottet ansågs som grovt, inte beloppet i sig.

Praxis på området tyder på att brottet bör anses som grovt, dock bör man beakta att det var 20 år sedan dessa rättsfall slogs fast och att beloppsgränsen för vad som anses vara grov förskingring antagligen har ökat en del. Om brottet skulle anses som grovt kommer det troligtvis att dömas till villkorlig dom om det inte finns försvårande omständigheter som tyder på annat. Vidare är alla övriga omständigheter vid ett sådant här brott av stor vikt och det kan finnas mycket som tyder på att påföljden bör vara lägre eller högre än vad endast beloppet visar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Michael Butler
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (216)
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?
2021-10-17 Är det straffbart att behålla en felaktig utbetalning?

Alla besvarade frågor (98466)