Vad är mutbrott?

Hej vad är mutbrott för nånting, kan ni ge nåt exempel

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel.

Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.

Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.

För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv."

Brottsbalken 10 kap. 5 b §: "Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år."

Mutbrott kan alltså vara att någon person i sin tjänsteutövning hos myndighet, företag eller i tjänst hos privatperson, för sin egen eller någon annans vinning, får ekonomisk eller annan ersättning av någon, som vill skaffa sig en otillbörlig tjänst, egendom eller handling av något slag. En enskild person som har tjänst i företag eller organisation, som ger eller utlovar muta av något slag, kan fällas för givande av muta.

Ett försök att ge eller få en muta är ett fullbordat brott oavsett om det lyckas eller inte. Den som blir erbjuden en muta måste aktivt säga nej för att undvika risken att begå ett brott.

Exempel

Ett exempel på mutbrott är en dom från hovrätten där tre offentliganställda chefer fälldes för mutbrott. Trion hade låtit sig bjudas på flera exklusiva middagstillställningar. Även de som bjudit cheferna fälldes för givande av muta.

Här kommer även några exempel på gåvor som i lagens mening betraktas som mutor (i den offentliga sektorn, där det tillämpas något strängare regler än i den privata sektorn enligt domstolspraxis):

- Penninggåvor i kontanter, värdepapper eller liknande

- Penninglån på särskilt gynnsamma villkor
- Borgensåtaganden eller skuldsättning
- Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks
- Bonusarrangemang t ex vid varuinköp eller flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren
- Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk
- Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor

Du kan läsa mer om de särskilda rekvisiten för mutbrott här.

Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo