Vad är formkraven för att verkställa en gåva efter gåvogivaren dött och hur kan man klandra ett arvskifte?

2020-07-05 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej,Tacksam för svar på följande frågeställning: Person A skriver ett gåvobrev vilket skriftligen bevittnas av person C, på originalet. Gåvan avser en bil, vilken enligt gåvobrevet ska tillfalla person B efter person A:s död. Person A sänder person B en ovidimerad fotokopia av det vidimerade originalgåvobrevet.Person A avlider. Person B underrättar skriftligen bouppteckningsmannen (BM) och sänder denne ovidimerad fotokopia på o.n. gåvobrev. (Vidimerad kopia på gåvobrevet finns ej).BM uppger för person B att originalet på gåvobrevet ej står att finna.Person A har barn D som lever. Hur ska person B agera i detta läget - vad är rimligt? (värdet på bilen är ca200.000:-). Är person B att anse som dödsbodelägare innebärande att BM är skyldig att tillsända B bouppteckningen för godkännande? Om B ej skriver under bouppteckningen, vilka rättsliga åtgärder kan B vidta för att få rätten till bilen? (Tradition har ej skett och bilen är i dödsboets besittning).Vilket bevisvärde kan o.n. ovidimerade kopia på gåvobrevet anses ha?Finns det några rättsfall att hänvisa till där originalgåvobrevet avs lösöre är försvunnet, endast ovidimerad kopia finnes, och omständigheterna i övrigt överenstämmer med o.n. situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska jag redogöra för vad som krävs för att en gåva ska bli giltig efter gåvogivarens bortgång samt vilket bevisvärde en vidimerad fotokopia kan ha.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Kan man ge bort gåvor efter sin död?

En gåva som man lovar någon efter sin död har karaktären av ett testamentsförordnande. Således ska egendom som man önskar annan vid sitt egna frånfälle meddelas genom en testamentshandling.

Ett testamente ska iaktta lagstadgad formkrav. Dessa framkommer av 10 kapitlet. 1 § ÄB. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, bevittnat av två personer som inte omfattas av jävskretsen i 10 kapitlet. 4 § ÄB samt undertecknat av testator och vittnena.

För att få lova bort egendom efter sin död krävs att man skrivit ett testamente som iakttar dessa kraven, annars kan inte gåvan verkställas.

Vem är dödsbodelägare?

En dödsbodelägare kan vara en arvinge eller en testamentstagare (det vill säga någon som är förordnad egendom genom testamente). En dödsbodelägare kan klandra ett testamente om de anser att de är oriktigt på något vis enligt 13 kapitlet och 14 kapitlet ÄB. Det kan handla om att formkraven i testamentet inte är uppfyllda eller att man anser att det är förfalskat eller liknande. Det krävs att man har bevis för sitt påstående, anser man att ett testamente har givits fel tolkning måste den som påstår så frambringa bevis för sitt påstående. Bevisbördan i dessa sammanhangen är hög och det följer sakens unika karaktär, den som skrivit testamentet kan ju inte höras.

En ovidimerad fotokopia får anses ha ett relativt lågt bevisvärde men kan få ett högre om omständigheterna talar för dess äkthet. Det är helt upp till rätten hur de bedömer bevisen i hela sammanhanget.

Vad krävs för att ett arvskifte ska godkännas?

För att skifte ska kunna ske krävs samtliga dödsbodelägares samtycke. För de som inte samtycker får isåfall en klandertalan väckas enligt 13 - 14 kapitlet. Utifrån din fråga kan jag inte konstatera huruvida det finns fog att upprätta en klandertalan för er del. Det enda jag kan konstatera utifrån din fråga är att gåvobrevet i sin nuvarande omfattning inte kan verkställas på grund av att det saknar ett vittne (formkrav för testamente är 2 vittnen).

Slutsats

Utifrån din fråga kan jag konstatera att gåvobrevet inte kan verkställas såsom testamente då det avviker från formkraven. Om ni anser att det bör verkställas får ni väcka en klandertalan och försöka driva igenom er sak med hjälp av de bevisen ni förmår att presentera. Att ge ett konkret svar i det avseendet ryms inte inom vår gratisrådgivning då det kräver omfattande utredning. För att ett skifte ska kunna ske krävs samtliga dödsbodelägares samtycke. Jag känner inte till något rättsfall i stil med det du beskriver.

Om du önskar få ytterligare hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss Här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (621)
2021-02-27 Fördelning av tillgångar vid arvskifte
2021-02-25 Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?
2021-02-13 Hur gör man när en dödsbodelägare vägrar underteckna arvsskiftet
2021-02-09 När måste arvskifte göras?

Alla besvarade frågor (89823)