FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/05/2021

Vad är en skälig uppsägningstid för ett gymkort?

Hej, jag har ett gymkort som jag har för avsikt att säga upp. Gymet menar att det är 2 månaders uppsägning, något jag inte fick reda på när jag startade mitt medlemskap. Vi har inget avtal tecknat mellan oss, det enda jag signerat är ett nyckelkort. Gymet hänvisar till att det står på hemsidan. Vilket det också gör om man letar lite, den texten kan ju visserligen vara ändrad flera gånger under de två åren jag tränat där.

Det står dock klart och tydligt att man kan teckna sig för minst tre månader.

Så jag undrar nu om jag är skyldig att vara kvar och betala för ytterligare två månader trots att jag inte informerats om det när jag började mitt medlemskap

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har för avsikt att säga upp ditt gymkort, men du och gymmet har olika uppfattningar om hur lång uppsägningstiden ska vara. Av din ärendebeskrivning går det dock inte att utläsa vilken uppsägningstid du själv menar ska gälla varför jag utgår ifrån att du önskar frånträda avtalet med omedelbar verkan. Din motpart, det vill säga gymmet, åberopar däremot den två månader långa uppsägningstid som framgår av deras hemsida. Men såvitt jag förstår nämndes aldrig det här villkoret när du tecknade medlemskapet och några uttryckliga hänvisningar till hemsidan gjordes inte heller. Du undrar därför vad som gäller i det här avseendet och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen, AVLK).

Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Det ska inledningsvis framhållas att något konkret svar på din fråga inte går att finna i lag, vilket naturligtvis bereder en del problem. Rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) kommer därför att nyttjas som ett välbehövligt komplement. I vissa i lag angivna situationer kan det föreligga en så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala), men i mångt och mycket råder i Sverige en tämligen långtgående avtalsfrihet, vilket innebär att man själv bestämmer med vem och på vilket sätt avtal ska ingås. Det ankommer således på parterna att reglera sina förehavanden och i ditt fall verkar avtalsinnehållet, alltså villkoren för medlemskapet, framgå av gymmets hemsida, om än något otydligt. Som huvudregel kan avtal sägas upp ensidigt av endera parten och i sådana fall gäller generellt att motparten äger rätt att åberopa en skälig uppsägningstid, vilken i de allra flesta fallen är en månad om ingenting annat har avtalats (jfr Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2009 s. 672). Men precis som tidigare påpekats finns ingen uttrycklig lagbestämmelse som anger hur lång uppsägningstiden ska vara varför det görs en enskild bedömning från fall till fall och med hänsyn till vad som är brukligt (praxis, sedvänjan) i den aktuella branschen.

Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är oklar ska vid en tvist mellan en näringsidkare (gymmet) och en konsument (du) villkoret tolkas till konsumentens förmån, 10 § AVLK. Vidare sägas i 36 § AvtL att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. I lagrummets andra stycke uttalas sedan att särskild hänsyn ska tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller annars intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Och i konsumentförhållanden betraktas alltid en konsument som den svagare parten.

I NJA 2012 s. 776 ansåg HD att en automatisk förlängning av ett gymkort var oskälig när avtalstiden och förlängningen löpte under ett år utan att konsumenten hade fått en påminnelse om att en uppsägning var behövlig för att undvika bundenhet i ytterligare ett år. Omständigheterna i rättsfallet skiljer sig förvisso från din situation, men det vittnar ändå om att en näringsidkare, exempelvis ett gym, har en skyldighet att aktivt upplysa en konsument om vissa för avtalet relevanta förhållanden. Det här synsättet kommer även till uttryck i NJA 2011 s. 600 där HD uttalade ungefär följande (vilket otvetydigt är applicerbart på ditt ärende). Standardvillkor måste komma till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För alla avtalsvillkor som en konsument inte har getts möjlighet att påverka uppställs det höga krav på att näringsidkaren vidtar skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten om dessa. Framförallt om det kan finnas bestämmelser i ett avtal som objektivt sett skulle kunna framstå som överraskande eller särskilt betungade.

Om en två månader lång uppsägningstid kan anses överraskande eller särskilt betungande låter jag vara osagt. Men klart är i vart fall att du som konsument inte har getts möjlighet att påverka gymmets standardvillkor och du inte heller uppmärksammades om detta vid tidpunkten för avtalets ingående. Det borde därför gå att argumentera för att det aktuella villkoret bör jämkas. Men om det kan förklaras som ogiltigt i sin helhet är däremot mer osäkert. Inom den allmänna avtalsrätten gäller som sagt i princip alltid en skälig uppsägningstid, vilken i det här fallet och mot bakgrund av ovanstående förmodligen bör bestämmas till en månad. Den här typen av meningsskiljaktigheter löses i praktiken med fördel genom en informell förhandling med gymmet. Men skulle tvisten inte kunna lösas på frivillig väg återstår egentligen bara två alternativ; Att acceptera gymmets uppfattning eller hänskjuta frågan till domstol (till en tingsrätt som första instans).

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning