FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott02/08/2021

Vad är en pornografisk bild?

I prop. 1978/79:179 s. 9 tredje stycket står det att en bild av ett barn typiskt sett ska "vädja till sexualdriften" för att anses som pornografi. I prop. 1997/98:43, s. 80 näst sista stycket framgår att om en bild framställs i andra syften än att påverka åskådaren sexuellt torde den inte vara pornografisk. Därför behöver, enligt uttalandet, en sekvens med barn i sexuella situationer i en vanlig spelfilm inte vara pornografisk. Jag undrar om detta innebär att en bild som är ägnad att vädja till sexualdriften i tillägg måste ha framställts med ändamålet att påverka åskådaren sexuellt för att anses som pornografisk?

Lawline svarar

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

I den bästa av världar ska inte förarbeten behöva läsas för att förstå en straffbestämmelse. När det är ett outforskat område, eller ny lagstiftning kan det finnas anledning att kolla lite närmare för att se vad lagstiftaren haft i åtanke med vissa begrepp och formuleringar. Just vad som utgör pornografisk bild har varit uppe för diskussion många gånger. Jag kommer därför inleda med att gå igenom de stycken du ansett vara viktiga.

Prop 1978/79:179 s. 9

I detta avsnitt beskrivs vad som skulle kunna utgöra en pornografisk bild. Vad som förtydligas med "man [skulle kunna] tänka sig fall där ett barn, t.ex. genom speciella kameraarrangemang framställs på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften utan att det avbildade barnet kan sägas ha deltagit i ett sexuellt beteende vid avbildningen." Det som menas här är alltså en utvidgning av begreppet som innebär att en bild kan vara straffbar även om barnet inte deltar i den sexuella handlingen. Viktigt är den sista meningen i samma stycke, nämligen "För att en bild av ett barn skall vara straffbar måste det fordras att den enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk".

Prop 1997/98:43 s. 80

I detta stycke står det "Om ändamålet med framställningen väsentligen är att påverka åskådaren sexuellt kan det vara fråga om en pornografisk produkt." Notera här att detta utvidgar straffbarheten, inte begränsar den. Detta stycke ska läsas som att det – kan vara – en pornografisk produkt om den påverkar åskådaren sexuellt. Inte att den måste påverka åskådaren sexuellt för att vara pornografisk. Vidare står det "om framställningen har andra syften, t.ex. konstnärliga, torde den inte vara att beteckna som pornografisk." Detta å sin sida begränsar straffbarheten.

Jag har svårt att föreställa mig en situation där någon skapat en bild som varit ägnad att vädja till sexualdriften utan att samtidigt haft som ändamål att påverka åskådaren sexuellt. Ändamålet med bilden är i vart fall ovidkommande om bilden vädjar till sexualdriften, då bilden lär räknas som pornografisk.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas GardebrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo