Vad är en nämndeman?

2021-01-26 i Domstol
FRÅGA
Hej. Jag har en projektvecka i skolan där man ska argumentera emot ett lagförslag. Lagförslaget jag ska argumentera emot är följande: "Förslag om ändring i rättegångsbalken angående lekmännens betydelse i avgörande i tingsrätt". Min fråga till er är då, vad exakt är det en lekman/nämndeman gör? och vad får det för betydelse i en rättegång? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en nämndeman?

En nämndeman är en lekman som tillsammans med en eller flera lagfarna domare dömer i domstol. I de allmänna domstolarna deltar nämndemän vid avgörande av brottmål och familjerättsliga tvistemål och i förvaltningsdomstolarna i bland annat socialförsäkringsmål och mål om tvångsvård. I tingsrätt och i förvaltningsrätt är nämndemännen i majoritet och i hovrätt och kammarrätt är de lagfarna domarna i majoritet.

Nämndemän utses för en period av fyra år. Nämndemän i tingsrätt utses av kommunfullmäktige och nämndemän i hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt utses av landstingsfullmäktige. Rekryteringen av nämndemän sker genom de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Nämndemän och domare är i princip helt jämlika. Alla har varsin individuella röst och alla deltar i samtliga beslut som rätten ska fatta.

Rättegångsbalken

I rättegångsbalken finns en hel uppsjö av bestämmelser om nämndemän. Jag kommer därför redogöra för en del av dem som jag tycker är viktigast att ha koll på.

I tingsrätten ska det vid en huvudförhandling i brottmål finnas en lagfaren domare och tre nämndemän. Om en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän (1 kap. 3 b § första stycket rättegångsbalken).

En nämndeman utses genom lag enligt (4 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken) Av (4 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken) följer att valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt (11 kap. 7 § föräldrabalken). För att vara valbar till nämndeman i en tingsrätt krävs vidare att han eller hon är folkbokförd i kommunen eller den del av kommunen som hör till tingsrätten och i en hovrätt att han eller hon är folkbokförd i länet eller den del av länet som hör till hovrätten.

Vidare gäller att val av nämndemän i tingsrätten förrättas av kommunfullmäktige enligt (4 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken) och att en nämndeman utses för fyra år (4 kap. 8 § första stycket rättegångsbalken).

Betydelsen av att nämndemän får vara med och döma i en rättegång

Det finns ett flertal anledningar till att nämndemän får vara med och döma trots att de inte besitter någon juridisk kunskap. Det anses demokratiskt att låta folkvalda få vara med och bestämma i rättsprocessen, annars kan rättsväsendet bli för elitistiskt om bara juridisk skolade får döma. Många nämndemän kommer även från en annan bakgrund än de flesta domare vilket kan innebära att de ser en situation från ett annat perspektiv. Nämndemännens uppgift kan anses vara att bevaka samhällets intressen och insyn i rättsväsendet.

Samtidigt finns det ett flertal nackdelar med ett nämndemannasystem. De har ingen juridisk kunskap och förstår inte rättsregler på samma sätt som en jurist. Många nämndemän kan ofta över- eller underdriva en situation vilket bidrar till att rättssäkerheten minskar. Det finns även en risk att domar inte blir juridiskt korrekta om nämndemännen röstar emot domaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (530)
2021-12-07 Sjuk vid rättegång
2021-12-06 Mål i förvaltningsrätten
2021-11-30 Kan man byta offentlig försvarare?
2021-11-30 Finns det en tidsgräns för uppehåll av rättegång?

Alla besvarade frågor (97717)