Vad är en allmän handling?

FRÅGA
Hejsan!Är det allmän handling att en kommun lämnar ut fondsökningar från en lokalstiftelsefond i kommunen? Med vänlig hälsningM--a A-------d, Ungdomspolitiker
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du bara är intresserad av ett snabbt svar finns det vid slutet av mitt svar.

Du undrar i din fråga om ett specifikt dokument är en allmän handling. Jag kommer i mitt svar gå igenom vad som är en allmän handling för att det ska vara ett lärorikt svar. Du angav i din fråga att du är ungdomspolitiker, vilket innebär att du i synnerhet kan ha nytta av att veta vilka typer av dokument du har rätt att begära ut från allmäna institutioner som exempelvis kommunala verksamheter.

Jag har gjort understryckningar(nyckerord) och kursiverat(och/eller/samt) i citerad lagtext för att markera nyckelord och för att markera om kraven(rekvisiten) ska uppfyllas alla samtidigt(kumulativa rekvisit), eller om det räcker att ett är uppfyllt(alternativa rekvisit).

Offenligthetsprincipen i sammanfattning

I Sverige har den s.k. offentligprincipen befästs i Tryckfrihetsförordningen(TF), en av våra grundlagar. Den innebär att alla har rätt att ta del av s.k. allmäna handlingar(2 kap 1 § TF). Vad dessa är regleras närmare i Tryckfrihetsordningens 2 kapitel.

Det finns undantag för rätten att ta del av allmäna handlingar (2 kap 2 § TF). Grunderna för detta är bl.a. nationell säkerhet, myndigheters tillsynsverksamhet, förebyggande av brott, etc. Offentlighets- och sekretesslagen är den lag som reglerar de enskilda fallen närmare, så det är möjligt att avgöra om något lever upp till de krav som ställs här. Lagen reglerar också förfarandet i detalj

Vad är handlingar?

I lagen definieras handlingar(2 kap 3 § TF):

"Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt."

Kort kan man säga att alla informationsbärare räknas som handlingar. Huruvida något är en handling brukar inte vara frågan som ska avgöras rättsligt.

Vilka handlingar är allmäna?

Nästa fråga är vilka handlingar som dessutom räknas som allmäna handlingar (2 kap 4 § TF):

"En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet."

Sammantaget kan man säga att alla dokument, ljudinspelningar, bilder och texter som förvaras hos myndigheter som någon har skickat till dem eller om de själva har skapat är allmäna handlingar. 9 och 10 § beskriver närmare vad som räknas som inkommet eller upprättat. Allt detta är inte en helt exakt bild av sanningen, men eftersom en sådan kräver en närmast akademisk förståelse av offentligrätt kommer jag inte utveckla det här.

Begreppet "myndighet" har slagits fast i högst instans(RÅ 1984 2:101) dels som institutioner som förvaltar statliga medel, dels som organistationer som organiserats som sådan av befattningshavare i det offentliga(RÅ 1979 2:11). Om en av dessa kriterier är uppfyllda omfattas handlingarna i deras besittning som allmäna. Vidare räknas riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige(tidigare kallat landstingsfullmäktige) som myndigheter(2 kap 5 § TF).

Det förekommer att dessa tumregler visar sig inte gälla, men i så fall tenderar lagstiftningen att hinna ikapp ganska fort. Ett exempel på detta är när det visade sig att friskolor inte omfattades av offentlighetsprincipen. Detta ledde till lagstiftning, som bifölls av riksdagen 2018-11-21(Riksdagens protokoll från Ons. 21 Nov. 2018).

Förtydligande regler

Det finns vissa handlingar som inte räknas som allmäna, trots att de vore det enl. dessa kriterier. Dessa definieras i 2 kap 7-8, 13-14 § TF. Det finns också regler som preciserar vissa typer av handlingar som allmäna. Dessa finns i 2 kap 11-12 § TF.

Det fall du undrar om i frågan

Det fall du beskriver innehåller troligen en allmän handling. Fondsökningarnas resultat förvaras hos stiftelsen och har inkommit hos eller upprättas av dem. Om stiftelsen har finansierats och/eller organiserats av kommunen och/eller kommunens företrädare är stiftelsen en myndighet i lagens mening, vilket medför att handlingen kan begäras ut, förutsatt att inga sekretessbestämmelser eller undantag kan tillämpas. Jag kan inte svara på om dessa är det, eftersom jag inte känner till omständigheterna närmare.

Du behöver ta kontakt med stiftelsen för att begära ut fondsökningarna. Det kan tillkomma administrativa avgifter när du begär ut handlingarna, men om de vägrar kan du överklaga till den förvaltningsrätt vars domkrets kommunen tillhör.

Jag hoppas du har fått det svar du söker

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (295)
2020-09-28 Begära ut handlingar från kommunen
2020-09-28 Kan man begära ut gamla prov eller nya prov som inte har tagits?
2020-09-25 Hur tar jag reda på om någon har körkort?
2020-09-21 Är bodelningshandlingar allmänna och hur kan man ta del av dem?

Alla besvarade frågor (84484)