Vad är egenmäktigt förfarande?

FRÅGA
Vad är egenmäktigt förfarande
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Stöld, rån och andra tillgreppsbrott regleras i 8 kap Brottsbalken (BrB). Vad som är egenmäktigt förfarande står att finna i 8 kap. 8 § BrB. Där står att:

Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något.

Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.

Av lagtexten framgår att det är tre slags gärningar som kriminaliseras. Den första är att någon olovligen tar eller brukar något d.v.s. tar det i sin besittning. Det är alltså fråga om ungefär samma typ av gärning som vid stöld med den skillnaden att för egenmäktigt förfarande krävs inte att egendomen tillhör annan, har ett förmögenhetsvärde och att den ska tas med uppsåt att själv tillägna sig den.

Den andra typen av gärning är att utan tillgrepp rubba någons besittning till något. Med besittningsrubbning menas att man gör något som försvårar för besittaren att disponera egendomen som tidigare. I lagtexten ges som exempel att anbringa ett lås, alltså t.ex. att låsa fast en cykel.

Den tredje formen av egenmäktigt förfarande är att med våld eller hot om våld hindra annan i utövningen av rätt att kvarhålla eller taga något. Brottet består alltså här i en motvärnsgärning. Som exempel kan här nämnas att en hantverkare som reparerat ett föremål normalt har rätt att kvarhålla detta i väntan på betalning. Egenmäktigt förfarande skulle i en sådan situation kunna bestå i att med våld eller hot om våld hindra utövandet av en sådan rätt. Situationen kan också omvänt vara att den som tror sig ha rätt att kvarhålla något (men som inte har en sådan rätt) gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (599)
2020-06-01 Förrådsägaren vägrar lämna ut mina bilar
2020-05-31 Stöld eller ringa stöld vid tillgrepp av en del av ett större föremål?
2020-05-31 Kan man dömas för stöld om man fått med sig något från affären av misstag?
2020-05-25 Försök till stöld vs. olaga intrång

Alla besvarade frågor (80650)