Vad är det för straffskala för grovt brott mot knivlagen?

2019-11-18 i Övriga brott
FRÅGA
Vad är det för straffskala på grovt brott mot knivlagen och finns det någon känd dom man kan läsa?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brott mot knivlagen

Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, kallas även för "knivförbudslagen" eller kort för "knivlagen". För att få veta vad som var lagstiftarens intention då lagen infördes kan man läsa i lagens förarbeten. Det grova brottet infördes år 2000, och därför kan vi titta i den proposition som lades fram som grund för lagen. Se Prop. 1999/2000:27 - En skärpt vapenlagstiftning.

Straffbelagda gärningar

I 1 § första stycket kan vi läsa att:

"Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats."

- Undantag från den här bestämmelsen finns i andra stycket.

I tredje stycket stadgas även ett förbud mot innehav för en person under 21 år:

"Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år."

I lagens 2 § finns ett förbud för försäljning och saluhållning:

"Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas."

Uppsåt eller oaktsamhet krävs för ansvar för brottet

För att kunna straffbeläggas för en otillåten gärning enligt knivlagen krävs att gärningspersonen hade uppsåt eller har visat oaktsamhet i förhållande till gärningen, 4 § första stycket. Det är en subjektiv sida av en gärning som i de flesta fall måste knytas till ett brott för att straffrättsligt ansvar ska kunna utkrävas.

Uppsåt kan beskrivas som att personen medvetet och "med vilje" bar med sig föremålet. Med oaktsamhet kan beskrivas fall då personen exempelvis av glömska medtagit ett föremål som omfattas av förbudet.

Straffskalan

I 4 § finner du vilket straff som kan utdömas beroende på brottets grad

- Ringa brott: Straffrihet

- Brott av normalgraden: från böter till fängelse i högst sex månader.

- Grovt brott: fängelse i högst ett år. (4 § andra stycket)

När är brottet grovt?

En sammanlagd bedömning ska göras av föremålets karaktär och omständigheterna där överträdelsen skett. Man tittar även på hur stor fara det varit för att föremålet skulle användas vid brott mot liv och hälsa, vilket även kan hänföras till i vilken miljö som föremålet har påträffats. (Det kan du läsa om i propositionen, s. 90-91). Brottet kan även vara att bedöma som grovt vid en överträdelse av förbudet mot försäljning i 2 §, om det varit en storskalig försäljning i yrkesmässigt bedriven verksamhet, eller saluförts till väldigt unga personer (Propositionen s. 90).

Några intressanta rättsfall som berör knivförbudslagen

NJA 2016 s. 30 - Matlagningskniv som medförts i en handväska på allmän plats

NJA 2011 s. 556 - Ett bollträ omfattas av knivlagen

NJA 2005 s. 523 - Saluhållning av farliga föremål som omfattas av knivlagen. Här kan du läsa hur domstolarna resonerar kring brottets grad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (808)
2020-07-31 Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse
2020-07-31 Att bjuda personer under 20 års åldern?
2020-07-31 Är det olagligt för en 16-åring att ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?
2020-07-31 Kan man köpa läkemedel från England efter de gått ur EU?

Alla besvarade frågor (82649)