Vad är att anse som normalt slitage?

2018-10-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, i vårt lägenhet har det kommit en brandfläck av storleken 1mm på bordsytan i köket, typ som etätt litet hål i bredvid spisen . Vår Hyresvärd kräver att vi skall ersätta en ny bordsyta. Vad är vi egentligen ansvariga för och kan detta räknas som normalt slitage?
SVAR

Svar:

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

aktuell lag

Av dina uppgifter bildar jag uppfattningen att du bor i en hyreslägenhet vilket innebär att bestämmelserna i 12 kap. jordabalken blir tillämplig.

Hyresgästens ansvar för lägenhetens skick

I 12 kap. JB kan man b.la. utläsa olika skyldigheter för hyresvärden och hyresgäster. En sådan skyldighet är hyresgästens omvårdnadsplikt av lägenheten, vilket framkommer i bestämmelserna 12 kap. 23–27 §§ JB.

I 24 § framgår att hyresgästen skall väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Vidare är hyresgästen även skyldig att ersätta all skada som orsakas av hen eller av någon annan som gästar hen i dennes lägenhet. Det är hyresvärden har bevisbördan för att en skada har uppstått efter hyresgästens inflyttning, se NJA 1987 s. 668.

Av dina uppgifter att döma antar jag att skadan uppstått under tiden sedan du tillträdde lägenheten. Vidare i dina uppgifter talar du om en s.k. "brandfläck" vilket jag tolkar skulle kunna utgöra en brandskada. En sådan skada är du ansvarig att ersätta ifall du orsakade den. Om du inte orsakade brandskadan kan du dock ändå bli ersättningsskyldig till hyresvärden om du inte vidtagit tillräcklig omsorg och tillsyn som generellt förväntas av en hyresgäst, se 12 kap. 24 § 2 meningen. JB. Av dina uppgifter framkommer det inte tillräckligt med omständigheter för att jag ska kunna ge dig ett rakt svar på huruvida du är att anses som ansvarig eller inte.

Vad anses som normalt slitage?
Genom lägenhetens normala användning förslits den, dessa förslitningar kan beroende på dess omfattning ses som skador. Hyresgästen svarar inte för sådana skador som uppstår genom normal förslitning. Angående din fråga finns det inte ett uttryckligt svar i lagtext. Däremot har det fastställts i praxis att skador såsom exempelvis små fettfläckar i kök, hål i väggar efter bokhyllor och tavlor och repor i golvet orsakat av möbler är att anse som normalt slitage. Se Holmqvist & Thomsson, 2015. s.226–230.

Sammanfattning.
I ditt fall blir det svårt att bedöma om skadan är att anse som normalt slitage eller ej p.g.a. brist av omständigheter. Bra att känna till är att om brandfläcken bedöms som vanligt slitage är du inte ersättningsskyldig. Om brandfläcken däremot bedöms vara en s.k. brandskada måste du för att undvika ersättningsskyldighet visa att du vidtagit tillräcklig omsorg och tillsyn. Eftersom svaret på din fråga berör många olika omständigheter blir mitt råd till dig att söka en bredare form av juridisk rådgivning. Detta kan du göra antingen genom att ringa oss här på Lawline eller boka tid med en jurist.

Hoppas du fann detta svar hjälpsamt!

Vänliga hälsningar, Josef Lindström Habta.

Josef Lindström Habta
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1410)
2019-08-22 När får en hyresgäst besittningsrätt?
2019-08-22 Jag har borrat sönder en elledning i hyresrätten - Ska hyresgäst eller hyresvärd stå för kostnader förenat med skadan?
2019-08-21 Betalning av hyra under uppsägningstid
2019-08-21 Hyra på lägenhet vid sjukhusvistelse

Alla besvarade frågor (72173)