Vad åligger en fullmäktige att informera tredje man om?

2020-08-26 i Avtal
FRÅGA
Hej. Om man tänker sig följande situation: Huvudman ger en skriftlig fullmakt som ger den fullmäktige behörighet att köpa en viss vara. Huvudman tillägger därefter muntligt att varan får kosta max x antal kronor. Är det senare gjorda köpet (där säljaren enbart tog del av den skriftliga fullmakten) bindande för huvudmannen? Åligger det den fullmäktige att informera säljaren om båda fullmakter?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka skyldigheter som åligger fullmäktige och huvudman regleras i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen).

Vad är skillnaden mellan fullmäktiges behörighet och befogenhet?

En fullmakt kan ges både skriftligt och muntligen. Inom fullmaktsläran är det viktigt att man skiljer mellan fullmäktiges behörighet och befogenhet. Behörigheten förklarar vad fullmäktige kan göra, och befogenheten vad fullmäktige får göra. I förevarande fall har fullmäktige handlat inom sin behörighet eftersom han hade rätt att köpa en viss vara. Fullmäktige överskrider däremot sin befogenhet om han köper en viss vara för ett högre pris än vad huvudmannen muntligen har angett.

Vad gäller i den situationen du beskriver?

En skriftlig fullmakt utgör en självständig fullmakt. Detta innebär att fullmäktige är skyldig att underrätta tredje man om att han vidtar en rättshandling åt någon annan och i någon annans namn. Detta eftersom att han annars antas ha handlat i sitt eget namn. Det finns inte någon klar bild över hur mycket som fullmäktige måste klargöra för tredje man. Däremot står det klart att fullmäktige ska tydliggöra för tredje man att han vidtar rättshandling för någon annan och i dennes namn. Huruvida fullmäktige måste underrätta tredje man om de muntliga instruktionerna är inte helt tydligt. Något som däremot är klart är att en skriftlig fullmakt kan kombineras med muntliga instruktioner. De muntliga instruktionerna är inte avsedda att komma till tredje mans kännedom.

När fullmäktige vidtar en rättshandling till följd av en fullmakt blir huvudmannen bunden vid avtalet gentemot tredje man (2 kap. 10 § Avtalslagen). Om fullmäktige bortser från den muntliga instruktionen från huvudmannen har han handlat utanför ramen för sin befogenhet. Huvudmannen blir endast bunden av avtalet om tredje man insett eller bort ha insett att fullmäktige handlat utanför sin befogenhet (2 kap. 11 § Avtalslagen). Det är svårt att på rak arm säga vad säljaren insett eller bort ha insett. Om säljaren inte har underrättats om de muntliga instruktionerna finns det inte några omständigheter som talar för att säljaren har insett eller bort ha insett detta.

Vad kan huvudmannen göra om fullmäktige handlat utanför sin befogenhet?

Om avtalet inte går att "ogiltighetsförklara" eftersom tredje man varit i god tro kan huvudmannen rikta ett skadeståndsanspråk gentemot fullmäktige. Det krävs då att huvudmannen kan visa att fullmäktige handlat försumligt. Ur bevishänseende är det alltid bra att det som huvudmannen och fullmäktige har avtalat om finns nedskrivet. En skriftlig fullmakt är på så vis att föredra framför en skriftlig fullmakt som kombineras med muntliga instruktioner.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1456)
2021-04-18 Räknas det som avtalsbrott när användare inte följer användarvillkor?
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?

Alla besvarade frågor (91357)