Vaccination utan förälders samtycke

2015-08-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Får min ex fru hålla på barnens pass och vaccinera barnen utan mitt samtycke? Kan jag ansöka om enskild vårdnad pga av detta och mycket mer.
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Enligt 6 kap. 2 § första och andra stycket föräldrabalken (1949:381), FB, står barn under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavare har gemensamt ansvar för barnets hälsa. Enligt 6 kap. 11 § FB ska vårdnadshavare bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavare ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare enligt 6 kap. 13 § första och andra stycket FB ska vad som sägs i 11 eller 12 § gälla dem båda.

Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

En gymnasieelev kan anses ha en viss självbestämmanderätt i fråga om en vaccination. När två vårdnadshavare inte är överens kan barnet inte vaccineras, se fallet RÅ 1996 ref. 65.

Även vad gäller passet så tillkommer naturligtvis båda föräldrarna en bestämmanderätt. Det ska alltså inte vara så att en förälder håller undan barnets pass.

För enskild vårdnad är barnets bästa vägledande, se 6 kap. 2 a § FB. 6 kap. 5 § anger att föräldrarnas förmåga att samarbeta ska tas hänsyn till. Om ni två haft konflikter, t.ex. rörande detta, talar det också¨för att ensam vårdnad ska ges till någon av er. Däremot så krävs sannolikt mer än de saker du tar upp i frågan. Aspekter som avgör är huruvida en förälder är olämplig, använder våld, ett manipulerande sätt och lögner. Sammanfattningsvis är det alltid ert barns bästa som kommer att styra bedömningen i en domstol.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84228)