Utökat umgänge

Hej,

Jag har idag gemensam vårdnad med mitt barns mamma, samt umgänge med barnet varannan helg, högtider och lov. Vårdnad och umgänge fick jag gå via domstol för att få. Det finns alltså en dom som beskriver när jag ska ha barnet och mellan Vilks tider.

Det är också fritt fram för oss att göra tvärtom, t.ex mer umgänge eller mindre umgänge - så länge vi är överens om det. Tyvärr säger mamman alltid nej om jag vill ha barnet några timmar extra eller en extra övernattning. Hon har inget argument för detta mer än "för att jag säger det" och "domen reglerar umgänge".

Så min fråga är: går det via domstol att ändra domen och lägga till t.ex "umgänge i domen är ett minimum. Ni har fritt att bestämma över mer umgänge". Eller kanske följande; "tjugo bonusdygn per år hos pappan utöver sedvanligt umgänge, så länge skolplikten inte står ivägen samt att mamman blir upplyst om detta minst sju dygn i förväg".

Det är tråkigt, jobbigt och gör ont i själen när hon gör så här mot vårt lilla barn. Jag tycker att man skall vara generös när man som i mammans fall har barnet nästan 90% av tiden och inte ställa sig på tvären.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur gör domstolen i sin bedömning?

Någonting som alltid är viktigt att komma ihåg när det gäller frågor om barn, det är att domstolen alltid bygger sin dom på en individuell bedömning av vad som i det enskilda fallet verkligen är bäst för barnet. Av 6 kap 2 a § Föräldrabalken (FB) följer att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Med utgångspunkt för barnets bästa ska grundläggande rättigheter, såsom rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran, vägas in. Även barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling ska så långt som möjligt beaktas, såväl kortsiktiga och långsiktiga effekter för barnet. Därmed följer det av förarbeten och praxis att för att dessa behov bäst ska tillgodoses så har man ansett att en avgörande faktor för barnets bästa är att barnet har en nära och god kontakt med båda föräldrarna.(NJA 1989 s. 335 och prop 1981/82:168 s 66). När rätten ser över frågor om vårdnad, boende och umgänge så bedömer man mycket utifrån socialnämndens utredningar och upplysningar. Vilket leder till att rätten oftast kan fattar ett välgrundat beslut och den dom som rätten har fastställt till er, är oftast välavvägd beslut av vad som är bäst för barnet.

Vad reglerar umgänget?

6 kap.15 § FB stadgar att föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att umgänge kommer till stånd i den mån det är möjligt. Om en förälder utan godtagbara skäl hindrar, begränsar, eller på olika sätt försvårar för barnet att träffa den andra föräldern, föreligger umgängessabotage. Det kan till exempel vara att inför umgängestillfällen hävda att barnet är sjuk, inte bereda tillfälle att träffa barnet och att detta är av återkommande karaktär. Begreppet är alltså vitt tolkat och får bedömas från fall till fall. Dock verkar det inte som i ert fall att modern hindrar något umgänge inom ramen av vad som följer av domen. Hon kan därför inte sägas sabotera umgänget. Eftersom det redan finns en dom på området, så skulle man om modern hindrar umgänget inom ramen för vad som är bestämt i domen, istället ansöka om verkställighet.

Denna "extra" tid du är ute efter kan ni helt och hållet själva komma överens om, domen sätter bara minimigränserna. Det går att pröva frågan på nytt, dock är jag rädd för att domstolen inte kommer ändra i sitt beslut eftersom att frågan redan har behandlats en gång. Har det inte gått lång tid sedan domen, har ni båda följt det som framkommer av domen, så kommer domstolen inte att pröva frågan på nytt.

Vad får barnets vilja för betydelse?

Umgänge med sina föräldrar är en rätt som tillfaller barnet, och inte en rätt som tillfaller föräldrarna. Ju äldre och mognare barnet är, ju större hänsyn tar rätten till barnets vilja. Det framgår inte hur gammal ert barn är, men socialnämnden och rätten har troligtvis gjort en helhetsbedömning.

Sammanfattningsvis: Domstolen kommer troligtvis inte pröva frågan på nytt. Dock är det bästa om ni själva skulle kunna komma överrens om ett avtal med hjälp av socialnämnden och på så sätt försöka utöka ditt umgänge med barnet. Annars finns det tyvärr inte så mycket att göra mer än att ni får försöka vara flexibla komma överens på egen hand.

Hoppas det gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000