Utmätning på grund av åläggande att ersätta rättegångskostnader

2017-10-15 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Vad händer om man i en dom blir ålagd att betala motpartens rättegångskostnader och man inte har tillgångar som täcker detta? I fallet det gäller är käranden pensionärer med låg pension. Om man äger ett hus, räknas detta in som tillgång och kan man tvingas att sälja för att täcka ev kostnad från målet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om skyldigheten att ersätta rättegångskostnader

Att någon efter en domstolstvist blir ålagd att betala motpartens rättegångskostnader innebär att vinnande part får en fordran på förlorande part motsvarande det belopp som och dömts ut samt ränta enligt 6 § räntelagen. I regel täcker rättsskyddsförsäkringen, som är en del av hemförsäkringen, ungefär 80 % av den försäkrades och motpartens rättegångskostnader. För det fall att käranden i fallet du beskriver inte vänt sig till sitt försäkringsbolag vill jag därför rekommendera detta som en första åtgärd för att minska på skulden.

Vad händer om den som ska ersätta rättegångskostnader inte betalar eller saknar tillgångar?

Det som händer när en part åläggs att ersätta motpartens rättegångskostnader är alltså att den ena parten hamnar i skuld till den andre. Om skulden inte betalas av någon anledning kan den den vinnande parten vända sig till kronofogden och ansöka om verkställighet (precis samma sak gäller alltså som för skulder uppkomna på annat sätt) (2 kap. 1 § utsökningsbalken). Kronofogdemyndigheten kommer då, efter att skulden fastställts och den skuldsatte underrättats och en undersökning av befintliga tillgångar, i första hand att driva in skulden genom utmätning (1 kap. 3 §, 4 kap. 1, 9 & 12 § utsökningsbalken).

Visar en undersökning av den skuldsattes tillgångar att tillgångarna understiger skulden ska kronofogdemyndigheten meddela detta till den som ansökt om utmätning (4 kap. 9 a § utsökningsbalken). Därefter har den som ansökt om utmätningen möjlighet att begära att den skuldsatte försätts i konkurs (1 kap. 2 § konkurslagen). Om den skuldsattes tillgångar inte räcker för att betala av skulden kvarstår den delen av skulden som inte är betald. Detta innebär att eventuella framtida tillgångar kan tas i anspråk efterhand.

Vad kan utmätas?

Utmätning kan ske i olika typer av tillgångar, likvida medel, lös egendom och fastigheter inkluderat. I första hand ska dock utmätning alltid ske i tillgångar som kan användas för betalning med så liten olägenhet som möjligt för den skuldsatte. Vidare får utmätning inte göras i egendom om det inte är lönsamt och försvarligt med hänsyn till egendomens värde. (4 kap. 3 § utsökningsbalken) I praktiken innebär detta att främst pengar, lön/pension/annan periodisk ersättning, aktier eller liknande egendom tas i anspråk (7 kap. 1 § utsökningsbalken). Vad gäller utmätning av lön/pension/annan periodisk ersättning får endast den del som överstiger den skuldsattes behov för försörjning utmätas (7 kap. 4 § utsökningsbalken).

Skulle utmätning i exempelvis pension och aktier inte vara tillräckligt kan alltså, enligt ovan, även andra värdefulla tillgångar utmätas och omvandlas till pengar genom försäljning. Vad gäller just fastigheter (fast egendom) får dessa dock inte utmätas om inte den som ansökt om utmätningen begärt detta (4 kap. 5 § utsökningsbalken). Dessutom är det inte troligt att en bostad överhuvudtaget tas i anspråk för utmätning om inte detta är absolut nödvändigt eller andra speciella omständigheter föreligger. Detta på grund av bestämmelsen jag nämnt ovan om att utmätning ska vara till så liten olägenhet som möjligt för den skuldsatte.

Sammanfattande svar på din fråga

Den som inte betalar en skuld, exempelvis rättegångskostnader, kan bli föremål för utmätning av kronofogdemyndigheten. I det fall du beskriver skulle utmätning i första hand göras i rena pengar, en del av pensionen, samt eventuella aktier eller andra tillgångar som lätt kan omvandlas till pengar. Huset käranden äger räknas som en tillgång men kommer dock som huvudregel inte att utmätas. Om käranden i ditt fall inte har tillräckliga tillgångar kommer skulden inte kunna betalas fullt ut utan kvarstår då och kan krävas ut vid ett senare tillfälle om nya tillgångar uppstår.

Några råd

Avslutningsvis skulle jag, som redan nämnt ovan, först och främst vilja uppmana käranden i ditt fall att kontakta sitt försäkringsbolag om hen inte redan gjort detta. Därefter föreslår jag att käranden tar kontakt med svaranden för att komma överens om och avtala om en avbetalningsplan som känns okej för båda parter.

Behöver du ytterligare hjälp i frågan rekommenderar jag vår expresstjänst där du är garanterad snabba svar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?