Utmätning av samägd fastighet

2019-04-15 i Utmätning
FRÅGA
Min syster och jag har ärvt ett sommarhus. Hon har problem med skulder. Kan hon bli tvungen att sälja sin del? Min del kan väl inte säljas, den äger ju jag. Mvh
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!

Din fråga rör vad som gäller vid utmätning av samägd fastighet, lagar som blir aktuella är utmätningsbalken (UB) och samäganderättslagen (SamägL).

Utmätning vid samägd fastighet - vad gäller?

I 8 kap. 8 § UB regleras kronofogdemyndighetens (KFM) möjlighet att sälja egendom som är samägd. Utgångspunkten är att utmätning kan ske i samägd egendom, under förutsättningen att lagen (1903:48 s. 1) om samäganderätt är tillämplig. I 1 § stadgas att samäganderätt föreligger när man är minst två delägare i bland annat en fastighet. I ditt fall föreligger det alltså samäganderätt i sommarhuset, och KFM kan på yrkande av en bland annat sökande borgenär förordna att hela egendomen ska säljas trots att du äger en del. Omständigheten att man är samägare innebär således inte att egendom är undantagen utmätning. Dock kan KFM inte till ta i anspråk hela värdet vid en eventuell försäljning, utan endast den andel som är gäldenärens. Du behåller givetvis din egen andel.

Något undantag tillämpligt?

Enligt 8 kap. 8 § UB, som hänvisar vidare till 6-7 §§ SamägL så föreligger det hinder mot en exekutiv auktion om en delägare visar synnerliga skäl för anstånd. Som exempel på omständighet som kan utgöra synnerliga skäl för anstånd nämns i motiven att tidpunkten för försäljning skulle medföra förlust för meddel ägaren liksom att försäljning av enbart den utmätta andelen kan antas vara tillräcklig för att sökanden ska få betalt. Det ställs vanligen ganska höga krav på att synnerliga skäl ska vara för handen.

I 5 kap. UB finns undantag från utmätning. Fastigheter är inte undantagna (se 5 kap. 1 § UB), men det framgår av din fråga att ni har ärvt sommarhuset. Enligt 5 kap. 5 § UB så får "egendom som till följd av sin besakaffenhet, enligt föreskrift i gåva eller testamente som gäller mot envar ej överlåtas, får ej heller utmätas." Alltså, om fastigheten ägs med ett överlåtelseförbud (förbud att sälja vidare) som är vanligt vid arv, är undantaget tillämpligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (449)
2020-07-31 Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?
2020-07-29 Utmätning av sambos egendom
2020-07-28 Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?
2020-07-21 Kan kronofogden göra utmätning i en lägenhet som de står skrivna på?

Alla besvarade frågor (82629)