Utmätning av pensionsförsäkring

2017-04-22 i Utmätning
FRÅGA
Moliteknik AB har en fordran på Johnny Croona om drygt 5 Mkr + räntor enligt dom i Skaraborgs tingsrätt mål nr T 1953-09. Bolaget är ägare till pensionsförsäkring om 0,5 Mkr hos Länsförsäkringar. Utbetalningstidpunkten för försäkringen är f n 2017-08-01 om inte förmånstagaren, Johnny Croona begär senareläggning av utbetalningen (under 5 år). Kan Länsförsäkringar motsätta sig utmätning i pensionsförsäkringen? Försäkringsbolaget har vägrat utbetalning till konkursförvaltaren. Förvaltaren åberopade inte utmätning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör fordringsrätt. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Möjligheten att i förväg utmäta en pensionsförsäkring regleras i 15 kap. 3 § Försäkringsavtalslagen.:

”Innan något försäkringsfall har inträffat får en livförsäkring som gäller på försäkringstagarens eller försäkringstagarens makes liv utmätas för försäkringstagarens skulder bara i den mån det under något av de senaste tio åren har betalats premie för försäkringen med belopp som överstiger

1. för tidsbegränsad försäkring som endast avser dödsfall: fem gånger den premie som beräknas belöpa på det året, 2. för livförsäkring där försäkringsbolagets betalningsskyldighet efter försäkringsfall inte längre är beroende av att en viss person lever, om den inte omfattas av 1: dubbla genomsnittet av de premier som betalats under perioden eller den kortare tid under vilken försäkringen gällt, 3. för försäkring med periodisk utbetalning där försäkringsbolagets betalningsskyldighet är beroende av att en eller flera personer lever,om den inte omfattas av 1: femton procent av den premie som skulle ha betalats om försäkringen hade tecknats mot engångspremie vid början av det året.”

Utgångspunkten är att livförsäkring jämställs med annan egendom som objekt för utmätning men i paragrafen anges vissa förutsättningar under vilka försäkringen inte får tas i anspråk för försäkringstagarens skuld. Reglerna om utmätningsfrihet gäller både kapitalförsäkring och livränteförsäkring.

Bestämmelsen syftar till att göra det möjligt att, med undantag från huvudregeln om att försäkringar av detta slag är skyddade från utmätning, utmäta premiebetalningar som överstiger ett visst belopp.

Har premiebetalningen varit jämnt fördelad på ett närmare specificerat vis är den därmed utmätningsfri. Har däremot under något av de senaste tio åren betalats en premie som överstiger gränsen för utmätningsskyddet, får försäkringen utmätas, dock endast till den del som motsvarar de överstigande premiebeloppen.

HD har i en dom från 2013 besvarat frågan om ett utmätt belopp i en icke förfallen premie kan drivas in som en förfallen fordran enligt 9 kap. 11 § Utsökningsbalken.

Till att börja med slog domstolen fast att lagstiftarens syfte med 15 kap. 3 § FAL måste vara att vad som är utmätningsbart ska kunna komma utmätningsborgenärerna till godo, men att det inte är reglerat hur utmätningen ska genomföras. Högsta domstolen ansåg att det bör krävas uttryckligt lagstöd för utbetalning på grund av utmätning enligt 15 kap. 3 § vilket det inte finns och därför kunde beloppet inte drivas in som en förfallen fordran.

Lösning

För att utmätning ska vara möjligt måste det under något av de senaste tio åren betalats en premie som överstiger gränsen för utmätningsskyddet. Dessutom måste försäkringsfall ha inträffat.

I ert fall har i vart fall inte försäkringsfall inträffat och det går därför inte att göra en utmätning med stöd av 15 kap. 3 § Försäkringsavtalslagen.

Däremot kan personen kanske göra ett återköp som innebär att borgenärer får betalt. Rätten till återköp av en pensionsförsäkring begränsas av skattelagstiftningen. Återköp kan endast ske i vissa fall, jfr 58 kap 18 § inkomstskattelagen. Med återköp menas att försäkringen avslutas helt och att försäkringsföretaget återbetalar ett belopp som motsvarar värdet av försäkringen på återköpsdagen. För att återköp ska få ske krävs ofta att dispens medges av Skatteverket. Dispens får medges om försäkringstagaren är på obestånd och denne genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem. Med varaktig lösning avses enligt förarbetena främst att gäldenären träffar en frivillig överenskommelse med sina fordringsägare eller beviljas skuldsanering.

Det som krävs är därmed en frivillig lösning mellan er och Johnny Croona alternativt att han beviljas skuldsanering.

För kortare uppföljande frågor når du mig på Emil.Blomqvist@lawline.se

Med vänlig hälsning

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (553)
2021-08-01 Pantsättning av bostadsrätt och sakrättsligt skydd vid förvärv av bostadsrätt
2021-07-31 Kan jag få tillbaka utmätt egendom om KFM inte lyckas sälja egendomen?
2021-07-31 Vad krävs för utmätning?
2021-07-26 Skriva över bil på ett barn

Alla besvarade frågor (94588)