Utmätning av pension

2019-05-13 i Utmätning
FRÅGA
Hej !Min kompanjon är skyldig mig pengar och vill betala men är i personlig konkurs.Denna månaden blir han pensionär.Kan utmätning ske av pensionen när han är i personlig konkurs ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande rätt ang. konkurs och utmätning
Vid frågor om konkurs och utmätning blir såväl konkurslagen (KL) som utsökningsbalken (UB) tillämpliga. Av 3 kap. 4 § KL framgår det att konkursförvaltaren för konkursboets räkning har rätt att ta i anspråk lön och därmed jämställda förmåner. Pension kan likställas vid därmed jämställda förmåner, enligt 7 kap. 1 § 4 punkten UB.

Dock bör vissa regler iakttas innan utmätning sker. En regel är att pension inte får utmätas om den behövs för försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet som åvilar honom, 5 kap. 8 § UB.

Om pensionsbeloppet överstiger vad gäldenären behöver för sitt uppehälle, då utmäts det efter samma regler som gäller för vanlig löneutmätning. Dock blir regeln om förbehåll aktuell vid sådana situationer, 7 kap. 5 § UB. Enligt förbehållsregeln ska gäldenären utöver det belopp som redan fastställts för uppehåll även bli tillerkänd ett förbehållsbelopp. I detta belopp ingår dels din boendekostnad, dels ett normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadskostnader. Du kan läsa mer om förbehållsbeloppet här.

Slutsats
Slutsatsen som kan dras är att utmätning kan ske om han är i personlig konkurs, sålunda det inte strider mot de gällande regler som finns på området.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (419)
2020-02-28 Vad kan kronofogden utmäta när man är inneboende?
2020-02-27 Utmätning av bostad
2020-02-26 Kan Kronofogden utmäta min sambos egendom om enbart jag har skulder?
2020-02-18 Upplysningsplikt vid löneutmätning

Alla besvarade frågor (77530)