Utmätning av bostadsrätt

2017-02-13 i Utmätning
FRÅGA
Jag betalar 9433 kr i mån på lön , ändå tänker man sälja vårt boende som man övervärderar för det ska vara giltigt för försäljning .skuld 600.000 med ränta idag =870.000 vad kan man göra. Lägenheten står i 1,2 mil kfm värderar till 1,7 mil pga grannar sålt nyrenoverade för det,varan är i stort renov behov . vid försäljning kommer ju jag mista mitt jobb och hamna på gatan, det tycker jag inte är att se till gäldenärens bästa .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vid utmätning måste Kronofogdemyndigheten beakta de så kallade beneficium-reglerna. Av 5 kap 1 § 6 p. UB framgår att bostadsrätter som huvudregel inte får utmätas. Av bestämmelsen utläses dock två undantag:

1. Om gäldenären anskaffat bostaden i rent syfte att undanhålla tillgångar från borgenärerna kan man ändå utmäta bostaden.

2. Om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning.

Så länge man inte handlat i rent svikligt syfte mot borgenärerna får man alltså lov att behålla bostaden så länge den inte är oskäligt dyr. Om du har familj som också bor i lägenheten eller särskilda behov på grund av t.ex. handikapp är detta omständigheter som talar för att även bostäder med högre värde ska undantas från utmätning (jmf 5 kap 2 §). Högsta Domstolen har varit mycket restriktiv med att närmare precisera beloppsgränser för när en bostad anses vara oskäligt dyr. Detta eftersom att priserna på bostadsmarknaden är i ständig rörelse. I målet NJA 2004 s 373 ansåg man t.ex. inte att en bostad för 265 000 kr vara oskäligt dyrt. Mycket har hänt på bostadsmarknaden sedan dess vilket rimligtvis innebär att man idag kan undanta bostäder från utmätning även om de överstiger detta belopp.

Med tanke på att utmätning av bostadsrätter endast är tillåtet i undantagsfall finns det möjligtvis anledning för dig att invända mot detta och få frågan prövad i domstol. Man ska dock komma ihåg att de belopp din lägenhet potentiellt är värt är avsevärt högre än vad som tidigare ansetts kunna utmätas.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Fick du svar på din fråga?