Utmätning av aktier

2020-04-29 i Utmätning
FRÅGA
Hej fogden söker mig för en fordran á 90 000 kr, jag äger aktierna i ett aktiebolag jag driver min verksamhet i. 1: Kan de förverka bolaget och aktierna? 2: Kan jag skänka bort aktierna? Vad för ansvar har i så fall den nya ägaren för bolagets ekonomi? 3: Om bolaget får problem drabbar det då den nya aktieägaren ansvarsmässigt?Hur kan jag förklara för den jag skänker aktierna till vad som gäller ansvarsmässigt, då denna person inte vill ta några risker om bolaget skulle hamna på obestånd.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Fråga 1: Huvudregeln är att all lös egendom den skuldsatte äger kan utmätas, 4 kap. 17 § UB, aktier utgör lös egendom. Utmätning får endast ske om utmätningen förväntas ge ett överskott som gör åtgärden försvarlig, enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken (UB). Av 5 kap. 1 § UB framgår att Kronofogden inte får utmäta pengar och exempelvis fordringar som gäldenären behöver för sin och sin familjs försörjning för den närmaste tiden, så kallat beneficium.

Aktier är tillgångar och att sälja aktierna torde vara tillåtet om det skulle resultera i ett överskott. Av praxis, NJA 2004 s. 868, framgår även att när det gäller ett fåmansbolag kan aktier inte undantas som arbetsredskap enligt 5 kap. 1 § UB från utmätning, detta under förutsättningen att det har ett värde.

Fråga 2: Om det ännu inte föreligger något beslut om utmätning har du möjlighet att överlåta dina tillgångar som du önskar. När du väl har överlåtit tillgången är du inte längre ägare och det finns ingen risk att tillgången utmäts av kronofogden, 4 kap 17 § UB.

Har du inte längre några tillgångar så skulle du riskera att försättas i konkurs så kan nämligen konkursboet under vissa förutsättningar begära att otillbörliga rättshandlingar återvinns till konkursboet, det vill säga att de återgår om rekvisiten är uppfyllda och kan användas för att betala av dina skulder. Den grundläggande bestämmelsen om återvinning regleras i 4 kapitel, 5 § konkurslagen och frammåt.

Fråga 2 & 3: I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, 1 kap 3 § 1 st aktiebolagslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle det återstå några oklarheter är du välkommen att ställa ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Sebastian Kjellkvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll