Utlöser byte av lås något straffansvar?

Hej jag undrar om hon får bytta lås på huset och om jag får åka till huset att hämta mina saker när jag vill

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Din fråga bereder en hel del tolkningssvårigheter mot bakgrund av den mycket korta beskrivningen och avsaknaden av relevant kunskap om andra viktiga förutsättningar för ditt ärende. Utan att närmare känna till de faktiska omständigheterna gissar jag att "hon" (nedan kallad X) syftar på någon närstående person och att det hus som omnämns enligt ovan utgör någon sorts bostad. Huruvida denna är fast egendom, ett hus på ofri grund (annans mark), en bostadsrätt eller en hyresrätt förtäljer inte din ärendebeskrivning något vidare. Detta får dock mindre betydelse för besvarandet av din fråga. Däremot hade äganderättsförhållandena varit önskvärda att få utredda eftersom dessa kan få bäring på den rättsliga bedömningen. Det ovan anförda innebär därför att den fortsatta framställningen kommer att bli både kort och ganska så generell till sin karaktär och endast med fokus på låsbytet. Jag avser emellertid att inhämta ytterligare information genom den personlig telefonrådgivning som du också har beställt, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Och den lagstiftning som behöver beaktas i det här fallet är främst brottsbalken (BrB).

Utgör låsbytet ett brott och äger du rätt att godtyckligt hämta dina kläder?

I 8 kap. 8 § 1 st. BrB stadgas följande:

Den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. För egenmäktigt förfarande döms också den som med våld eller hot om våld hindrar någon annan att utöva sin rätt att hålla kvar eller ta något.

Bestämmelsen om ansvar för egenmäktigt förfarande syftar till att skydda en persons besittning och detta oavsett vilken rätt (äganderätt eller nyttjanderätt) denne (besittaren) har till objektet. Det är till och med det straffbart enligt svensk rätt att ta ifrån en tjuv det stulna godset om det inte sker på bar gärning eller flyende fot. Tagandet ska vara olovligt, vilket följer av lagtexten och det innebär i klartext att ett tyst eller uttryckligt samtycke gör att tagandet inte kommer att betraktas som olovligt. Vidare sägs i 8 kap. 1 § BrB att den som olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet också döms till ansvar. Det senare kan avse när någon obehörigen skiljer någon annan från besittningen till en fastighet eller en del av denna, vilket exempelvis kan ske genom ett utestängande via ett låsbyte. Jämte detta uppställs krav på att besittningsrubbningen måste ha förorsakat skada eller olägenhet för den rättmätige besittaren. Om så inte har skett aktualiseras därmed inget straffansvar.

Under förutsättning att huset ägs av er gemensamt kan följande anföras. Något olovligt tagande av visst objekt verkar inte ha skett. Detsamma gäller brytande av eventuella lås. Frågan blir därför om det kan argumenteras för att en olovlig besittningsrubbning har ägt rum. Då X inte verkar ha inhämtat ditt samtycke till låsbytet framstår detta naturligtvis som fullt möjligt. I synnerhet eftersom du själv inte verkar förfoga över nycklar till det nya låset. Det torde tala för att du faktiskt har fråntagits dispositionsrätten till bostaden på det sätt som lagtexten föreskriver. Beträffande hämtningen av kläder bör inte heller detta utgöra ett problem. Men återigen, det nu sagda förutsätter givetvis att bostaden under alla omständigheter fortfarande är att betrakta som gemensam. Men givet den tämligen blygsamma ärendebeskrivningen har jag som sagt svårt att med säkerhet uttala mig om vad som kan anses utgöra gällande rätt i just det här fallet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon onsdag den 29/7 kl 16.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa. Och eftersom svaret ovan blev relativt komprimerat kommer jag att bjuda dig på ytterligare en kvart. Du kommer således att erhålla hela 45 minuters personlig rådgivning under morgondagen.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo