Uthyrning av upphovsrättsskyddat material

Hej!

Vad är det som gäller vid uthyrning av material som har upphovsrätt? Självklart förstår jag att det krävs upphovsmannens godkännande men sedan? Vilka lagar och regler finns det som reglerar detta mer exakt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Upphovsrätt är samlingsnamnet på upphovsmannens ensamrätt att förfoga över verket och dennes rätt att bli namngiven och respekterad som upphovsman. Upphovsrätten delas in i två kategorier: ekonomiska och ideella rättigheter. Reglerna om upphovsrätt finns i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Om ett verk är upphovsrättsskyddat, så har upphovsmannen en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (de ekonomiska rättigheterna, 2 § URL). Uthyrning är att tillgängliggöra verket för allmänheten enligt 2 § 3 st. 4 p URL och uthyrning är således en ekonomisk rättighet, under kategorin spridningsrätt, som upphovrättsmannen besitter med ensamrätt.

I vissa situationer kan upphovsmannens spridningsrätt upphöra att gälla. Av 19 § 1 st. URL framkommer att när ett exemplar av ett verk lovligen överlåtits inom EU så har spridnings- och visningsrätten konsumerats. Med det menas att upphovsmannens ursprungliga rätt att bestämma över spridningen av det enskilda exemplaret har övergått till köparen av det enskilda verket. Dock finns det två undantagssituationer från denna regel och ett av dessa är uthyrning av verk (förutom byggnader och brukskonst). För uthyrning krävs, precis som du skriver, således alltid ett godkännande av upphovsmannen (19 § 2 st. URL).

En upphovsman kan enligt 27 § URL genom köp, byte eller gåva överlåta hela eller delar av de ekonomiska rättigheterna till någon annan. Upphovsmannen kan också genom upplåtelse ge någon annan rätten att förfoga över verket under en begränsad tid och omfattning. För sådana upphovsrättsliga avtal gäller allmänna avtalsrättsliga regler, men i oklara fall ska de tolkas enligt specifikationsprincipen och till förmån för upphovsmannen. Specifikationsprincipen innebär att avtalet ska tolkas enligt ordalydelsen: de delar av upphovsrätten som inte uttryckligen upplåtits har upphovsmannen fortfarande ensamrätt till.En upphovsman får genom köp, byte eller gåva överlåta hela eller delar av de ekonomiska rättigheterna, se 2 §, till någon annan. Upphovsmannen kan också genom upplåtelse ge någon annan rätten att förfoga över verket under en begränsad tid och i begränsad omfattning.

När det kommer till avtal om uthyrning finns det vidare i 29 § URL en tvingande bestämmelse som alltid ger upphovsrättsmannen rätt till ersättning när denne överlåter sin uthyrningsrätt till ljudupptagning eller upptagning av rörliga bilder.

Om upphovsrättsskyddat material uthyrs utan tillstånd från upphovsrättsmannen, blir det frågan om upphovsrättsintrång. Upphovsrättsintrång regleras i 53-54 §§ URL, och konsekvenser kan exempelvis vara böter eller fängelse upp till två år enligt 53 § 1 st. URL.

Hoppas svaret var till någon hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Anna Harkkila

JR UmeåRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”