Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?

2021-10-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag fick alshaimers sjukdom nyligen och har gjort teoretiskt körkortstest ett flertal ggr och läkaren säger att jag inte är lämplig som bilförare, nu undrar jag om jag har rättighet att göra en praktisktest. Jag tycker att det är konstigt att jag inte ens får göra en praktisk test vilken ju bör visa om jag är lämplig som förare. Men nej läkaren envisas med att körkortet skall återkallas Vad finns att göra??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är körkortslagen (KörkL). Såvitt jag förstår är ditt körkort ännu inte återkallat. Men i dagsläget har du en läkare som bedömer att du är olämplig som bilförare. Med anledning av detta kan följande anföras.

Alla körkortsärenden hanteras av Transportstyrelsen, inte Polismyndigheten, jfr 7 kap. 2 § KörkL. Under en sådan utredning kommer Transportstyrelsen att kontakta dig innan ett beslut om körkortsingripande fattas. Då kommer du också att ges tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande i vilket du har möjlighet att förklara dig och lämna en egen redogörelse över den nu uppkomna situationen. Skulle Transportstyrelsen besluta om en återkallelse av körkortet har du sedan rätt att överklaga myndighetens beslut till domstol, till en förvaltningsrätt som första instans, 8 kap. 1 § 1 st. 1 p. KörkL. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom en varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås, 5 kap. 1 § 1 st. KörkL, och ett körkort kan återkallas på en mängd olika grunder. I 5 kap. 3 § 7 p. KörkL sägs att ett körkort ska återkallas om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort.

Ovanstående bestämmelse tar bl.a. sikte på hög ålder, alkoholism och annat dylikt. Någon omprövning av din lämplighet att inneha körkort ska dock inte ske om sjukdomen eller skadan var känd när körkortet meddelades och sjukdomen eller skadan inte har förvärrats, se prop. 1976/77:113, s. 57. Som exempel från rättspraxis kan nämnas Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden RÅ 1998 not. 151 (infarkt m.m.) och RÅ 1998 not. 215 (narkotikamissbruk). Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att sökanden, dvs. du, har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansökningen avser och att du i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten, 3 kap. 2 § 3 st. KörkL. Och den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs, 3 kap. 3 § KörkL.

Men eftersom så redan verkar ha skett ser jag ingen annan utväg än att försöka ordna fram ett nytt utlåtande från en annan läkare. Risken synes dock vara överhängande att denne kommer att ha samma uppfattning beträffande din lämplighet. Jag kan av förklarliga skäl inte uttala mig om de medicinska aspekterna, men möjligen har din åkomma utvecklats tillräckligt långt för att den potentiellt ska anses utgöra en trafiksäkerhetsrisk. Att du till dags dato eventuellt skulle klara av ett praktiskt körprov får enligt min mening ingen bäring på de medicinska utlåtandena. Provresultatet är momentant medan ett utlåtande från en läkare avser en kvalificerad riskprognos. Transportstyrelsen ansvarar som sagt för den här prövningen och inom ramen för denna inhämtas regelmässigt läkarutlåtanden. Och mig veterligen brukar myndigheten inte frångå en läkare som avstyrker en persons lämplighet som bilförare.

Notis: HFD styr rättspraxis på förvaltningsrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på "RÅ".

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis och som svar på din faktiska fråga kan sägas att du antingen behöver skaffa fram fler utlåtanden som styrker att du inte utgör en fara i trafiken, dvs. att du inte är olämplig som bilförare, eller initiera en rättsprocess, alltså överklaga det förmodade (kommande) avslagsbeslutet genom att hänskjuta ärendet till domstol, till en förvaltningsrätt.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?