Utgör "fingrande" av underliv våldtäkt samt bevisvärdering i våldtäktsfall

FRÅGA
Hej!En kvinnlig vän berättade för mig igår om en händelse som skedde i februari 2018 när hon var hos en manlig urolog för utredning av besvär med urinvägsinfektion. Hon var vid tillfället för händelsen 22 år gammal och hade haft mannen som läkare sedan 2014.Läkaren driver en egen specialistklinik och min vän var väldigt upptagen denna tiden och hade svårt att boka ett en tid varpå läkaren själv föreslog ett besök efter stängningstid vilket hon tackade ja till då hon hade mkt besvär under denna tiden.Under detta besöket började läkaren som är i 50-60 års åldern ställa privata frågor till min vän med sexuell anspelning. Han ställde frågor som vilken hennes favorit-sexställning var och kommenterade hennes utseende och hur hennes kropp hade förändrats sedan han började utreda henne.I god tro till läkaren och hennes utsatta situation valde hon att inte göra något. Under den fysiska undersökningen av hennes underliv började han att fingra henne och min vän visade sig obekväm av situationen varpå läkaren slutade. Läkaren föreslog efter ett återbesök bara några dagar senare. Efter besöket gav läkaren min vän sitt privata nummer och skickade sms till henne med sexuell anspelning, som att han skulle köpa sexiga underkläder till min vän etc. Min vän gick aldrig på återbesöket och sparade alla meddelanden som läkaren skickat. Jag är den enda som vet och vill att hon anmäler, men min vän tvekar. Vad kan vi göra och vad blir konsekvenserna? Är bevisen tillräckliga?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Utgör "fingrandet" våldtäkt?

Inledningsvis kan sägas att gärningen kommer bedömas mot hur våldtäktsbestämmelsen (6 kap. 1 § brottsbalk) såg ut innan 1 juli 2018 då den s.k. samtyckeslagstiftningen trädde i kraft. Detta beror på att en gärning ska bedömas mot hur lagen såg ut vid den tidpunkt då gärningen företogs (2 kap. 10 § regeringsformen).

Våldtäktsbestämmelsen skiljer på samlag, vilket endast inkluderar vaginalt samlag, och andra sexuella handlingar som är jämförliga med samlag.

För att en handling ska kunna bedömas som våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB förutsätts det att rör sig om en sexuell handling. Enligt förarbetena krävs det att handlingen vid en objektiv bedömning dels, har haft "en påtaglig sexuell prägel", dels "varit ägnad att tydligt kränka målsägandens sexuella integritet."

I NJA 2013 s 548 bedömdes föra in fingrar i en kvinnas underliv är en handling som till sin karaktär typiskt sett har en påtaglig sexuell prägel. Även om omständigheterna var annorlunda måste också detta ha en sexuell prägel. Jag vet inte om det förekommer att urologer "undersöker" vaginan på det sättet, även om jag tycker det låter märkligt att man överhuvudtaget för in fingrarna. Däremot kan det aldrig anses vara en del av arbetsuppgifterna att "fingra" (i bemärkelsen föra fingrarna fram och tillbaka)en patient, varför gärningen har en sexuell prägel.

Därtill talar också omständigheterna för att gärningen varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det faktum att besöket skedde när kliniken egentligen var stängd, att ha ställde frågor som anspelade på sex och andra lade kommentarer om hennes kropp för att sedan fingra henne föranleder att det objektivt måste ses som att gärningen var ägnad att kränka hennes sexuell integritet.

I ovannämnda fall från 2013 bedömdes också att gärningen var jämförlig med samlag, varför det rimligen måste vara det i detta fall också.

Innan lagändringen krävdes det att samlaget eller den sexuella handlingen företagits med våld eller hot om våld eller att gärningsmannen otillbörligt utnyttjat att målsägande annars med hänsyn till omständigheterna befunnit sig i en särskilt utsatt situation. I min mening faller situationen du beskriver in under den senare skrivningen. Att sitta i en läkarstol med en urolog som sedan "fingrar" underlivet måste ses som ett utnyttjande av en särskilt utsatt position.

Mindre grov våldtäkt?

I rättsfallet NJA 2008 s 482 I, där en kvinna också "fingrats". uttalades att händelseförloppet varit kortvarigt samt att gärningsmannen avbrutit sitt handlande målsägande klargjort att hon inte var intresserad av sexuellt umgänge. Därför ansåg domstolen att det borde bedömas som en mindre grov våldtäkt enligt dåvarande 6 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken. Eftersom urologen slutade när hon visade sig obekväm anser jag att det också i detta fall bör bedömas som en mindre grov våldtäkt

För mindre grov våldtäkt uppgår straffskalan till fyra års fängelse. För en sådan straffskala uppgår preskriptionstiden till 10 år (35 kap. 1 § brottsbalk). Alltså är det inte försent att anmäla.

Bevisvärdering vid våldtäktsmål

Först kan jag bara säga att jag inte kan säga om bevisen är tillräckliga, men det är såklart bra att spara meddelande och så vidare.

Vissa svårigheter föreligger vid bevisvärdering och rättstillämpning i just våldtäktsfall då det ofta saknas teknisk bevisning och ingen annan än parterna var där vid den aktuella händelsen vilket i huvudsak innebär att ord står mot ord. Vid en eventuell rättegång kommer domstolens att bedöma de olika berättelsernas trovärdighet.

Av rättsfallet NJA 2010 s 671 framgår att det vid bedömningen av en pats utsaga finns ofta anledning att lägga vikt främst vid sådana faktorer som avser innehållet i berättelsen som sådan, exempelvis i vilken mån den är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar. Däremot ställer det sig många gånger svårt att bedöma utsagan med ledning av det allmänna intryck som målsäganden ger eller av icke-verbala faktorer i övrigt.

I NJA 2017 s 316 sade man att dessa kriterier (från 2010 års fall) har varit föremål för sakkunnig analys, och att slutsatsen av analysen är att det förhållande att en utsaga är klar, lång och detaljrik kan vara tecken på att den är sann.

Eftersom minnet försämras med sidan kan det därför vara bra att gå vidare med detta så fort som möjligt eftersom domstolen vid bevisvärderingen fäster vikt vid hur klar, lång och detaljrik berättelsen är. Ju närmare i tiden det ligger, desto mer minns man och förmodligen kommer man kunna lägga fram en berättelse som domstolen bedömer som mer trovärdig.

Sammanfattning

Jag anser att händelser i kliniken är att bedöma som en mindre grov våldtäkt. Jag rekommenderar er att anmäla så fort som möjligt eftersom det ökar chanserna för kunna återberätta händelsen på ett sätt som bedöms som trovärdigt.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll