Utgör det ett brott för minderåriga att bjuda varandra på alkohol?

2020-07-29 i Övriga brott
FRÅGA
Att bjuda andra unga på alkohol.Min nevö är 15 år och bjöd sin 17-årige kompis på flera glas av sina föräldrars starksprit (Bacardi). Min nevö drack även av starkspriten och båda ungdomarna blev berusade. Jag har förstått att situationen "behandlas" i 3 kap. 9 § st 2-3 alkohollagen, men jag vet inte hur det som står där ska tolkas. Fråga:Jag undrar om min 15-årige nevö gjort sig skyldig till brott genom att bjuda sin äldre kompis på starksprit, och om kompisen gjort sig skyldig till brott genom att dricka av starkspriten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Precis som du själv konstaterat så är det alkohollagen (AL) som aktualiseras i detta fall.

Allmänt om alkohollagen

Åldersgränserna beträffande olika alkoholhaltiga drycker regleras i 3 kap. 7 § AL. Alkoholhaltiga drycker och alkoholdrycksliknande preparat får enligt bestämmelsen inte säljas eller lämnas till personer under 20 år - eller 18 år gällande folköl. Servering av sådana drycker får dock ske till den som fyllt 18 år.

Bestämmelsen i 3 kap. 9 § AL anknyter i stora drag till föregående paragraf genom att förbjuda andra från att anskaffa, bjuda eller i övrigt överlämna alkoholhaltiga drycker till den som inte uppfyller åldersgränserna i 7 §. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 9 § riskerar att dömas för olovligt anskaffande av alkohol till fängelse i högst 2 år eller om brottet anses som grovt till fängelse i högst 4 år, 11 kap. 7 § AL.

Det finns dock ett undantag enligt 3 kap. 9 § stycke 3 AL som tillåter bjudandet av alkohol till någon som inte uppnått åldersgränserna i 7 §. Undantaget förutsätter att det är fråga om en mindre mängd alkohol, att alkoholen dricks på platsen samt att detta sker under ordnade förhållanden. Här beaktas den underåriges ålder och mognad, dessutom måste bjudandet av drycken i övrigt med hänsyn till omständigheterna framstå som försvarbart. Det är värt att framhäva att tillämpningen av undantaget är högst beroende av förhållandena i den enskilda situationen.

Straffrättsligt ansvar för unga

Inledningsvis kan konstateras att alla människor anses kunna begå brott i Sverige. För att kunna dömas till påföljd för brottet krävs dock att personen är straffmyndig. I Sverige uppnås denna s.k. straffmyndighetsåldern vid fyllda 15 år, 1 kap. 6 § Brottsbalken (BrB). Trots att ungdomar som fyllt 15 år alltså kan dömas till påföljd för de brott de begår brukar ofta påföljden schablonmässigt sättas ned med hänvisning till den s.k. ungdomsstraffrabatten, 29 kap. 7 § BrB.

Ungdomar som dricker de alkoholhaltiga drycker som avses i 3 kap. 9 § AL, men som inte uppfyller åldersgränserna i 3 kap. 7 § AL åläggs inte enligt lag något straffrättsligt ansvar. Det är således inte i sig olagligt att som minderårig förtära alkohol.

Sammanfattning

Min slutsats avseende din fråga är att även ungdomar kan begå brott enligt 11 kap. 7 § AL. För att åläggas påföljd krävs dock att straffmyndighetsåldern på 15 år är uppnådd. Under 21 år beaktas dock ungdomsstraffrabatter vid påföljdsbestämningen. Ungdomar som mottar och förtär alkohol gör sig däremot inte skyldig till något brott.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (913)
2021-02-27 Kan man dömas för brott om man köper smuggelcigaretter i butik?
2021-02-26 Är det olagligt att sälja en trimmad moped?
2021-02-22 Är det ett brott om kassapersonal säljer folköl till minderårig?
2021-02-20 Urkundsförfalskning vid misstänkt förfalskning av signatur?

Alla besvarade frågor (89750)