Utgör almanacka/kalender en allmän handling?

FRÅGA
Hej!Har man rätt att från en anställd inom det offentliga få ut en kopia av almanacka/kalender för en specifik dag och klockslag tillbaka i tiden?Om så, finns det något prejudicerande utslag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få en liten överblick tänkte jag börja med att kort redogöra för offentlighetsprincipen. Det kan vara bra att ha med sig att offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, bland annat enskilda individer har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Reglerna kring detta finns i Tryckfrihetsförordningen (TR). I 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen framgår bl. a ovanstående, att alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Fråga blir då vad är en allmän handling?

Detta fastställs i 2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen där det framgår att en handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Vidare är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommer till eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 6–7 § Tryckfrihetsförordningen).

Härefter blir frågan om en almanacka/kalender utgör en allmän handling?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har uttalat sig om detta i ett rättsfall (HFD 2369–14). I fallet konstaterade HFD att då kalendern inte var inkommen krävdes att den var upprättad hos myndigheten. Frågan är då om kalendrar är att betrakta som sådana register eller andra förteckningar som förs fortlöpande som avses i 2 kap. 7 § andra stycket Tryckfrihetsförordningen. I sådana fall gäller det att de är upprättade i och med att de har färdigställts för anteckningar. I rättsfallet var det fråga om en elektronisk kalender i en myndighets datorsystem och HFD kom då fram till att kalendrarna inte var allmänna handlingar

I just ditt fall kan jag inte ge ett konkret svar då det kan skilja sig hur myndigheter behandlar kalendrar. Sammantaget är det tyvärr inte sannolikt att du har rätt att få ut kalendern.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Andrea Gicic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll