Uppsägning för villkorsändring vid jordbruksarrende, bostadsarrende och lägenhetsarrende

2017-12-24 i Arrende
FRÅGA
Säga upp arrende avtal för villkorsändring.Hur ska det se ut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du hur du ska utforma en uppsägning för villkorsändring av ett arrendeavtal.

Mitt svar är strukturerat så att jag först redogör för de olika arrendetypernas definitioner. Därefter förklarar jag hur en uppsägning för villkorsändring måste ske för varje arrendetyp, förutom lägenhetsarrende. Jag går inte in på lägenhetsarrende eftersom det saknas särskilda villkor för uppsägning till villkorsändring vid den typen av arrende.

Olika typer av arrende

Jag vet inte vilket slags arrende du har. Inte heller vet jag om du är arrendator eller jordägare. Jag saknar närmare underlag för att bedöma vilket slags arrende du har. Därför kan jag inte göra med än att beskriva jordabalkens (JB) olika definitioner.

Jordbruksarrende kräver att det finns ett arrendeavtal, varigenom jord upplåtes till brukande (9 kap. 1 § JB).

Bostadsarrende föreligger om

1. jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt

2. arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus och

3. det inte är uppenbart att upplåtelsens huvudsakliga syfte är att tillgodose annat ändamål än att bereda bostad åt arrendatorn och honom närstående (10 kap. 1 § JB).

Anläggningsarrende föreligger när

1. jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt

2. arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller bibehålla byggnad, som ej är av endast ringa betydelse för verksamhetens bedrivande.

3. Inte heller får upplåtelsen ha skett för arrendatorns livstid eller för viss tid som understiger ett år (11 kap. 1 § JB).

Uppsägning av arrendeavtal till villkorsändring

Vid jordbruksarrende gäller följande vid uppsägning för villkorsändring: arrendatorn eller jordägaren ska ange de villkor de vill ha för den nya arrendeperioden (9 kap. 3 § första stycket JB). Var det dock jordägaren som sade upp avtalet, ska en tvist om villkorsändring ska dock hänskjutas till arrendenämnden inom två månader från uppsägningen (9 kap. 10 § första stycket JB).

Vid bostadsarrende gäller i princip samma som för jordbruksarrende (10 kap. 3 § JB). Var det dock jordägaren som sade upp avtalet, ska en tvist om villkorsändring ska dock hänskjutas till arrendenämnden inom två månader från uppsägningen (10 kap. 6 a § JB och 9 kap. 10 § första stycket JB).

Vid anläggningsarrende gäller följande om jordägaren säger upp avtalet för villkorsändring: det ska framgå vilka villkor jordägaren ställer för förlängning. Det ska också framgå att arrendatorn, om han icke går med på att lämna arrendestället utan att få ersättning, måste hänskjuta tvisten till arrendenämnden för medling inom två månader från uppsägningen (11 kap. 6 § JB). Det får gärna också uttryckligen stå att uppsägning är för villkorsändring.

Vid anläggningsarrende gäller följande om arrendatorn säger upp avtalet för villkorsändring: det ska minst framgå vilka ändringar arrendatorn vill ha i avtalsvillkoren. Sedan måste arrendatorn hänskjuta tvisten till arrendenämnden för medling inom två månader från uppsägningen (11 kap. 6 a § JB).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med uppsägning av arrende på villkorsändring är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (227)
2022-01-16 Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

Alla besvarade frågor (98676)