Uppsägning av avtal med bindningstid

2015-03-27 i Avtal
FRÅGA
Hejsan!Jag har problem med att tolka vad som gäller vid uppsägning av ett avtal som jag ingått. Företaget mitt företag ingått avtalet med hävdar att man inte kan använda bindningstiden som uppsägningstid. Jag hävdar att detta inte framgår av avtalet utan att man kan säga upp avtalet en månad före bindningstidens slut.Vem har rätt? Se avtalet nedan.Vänliga hälsningar Anna Johannesson7. Uppsägning av avtalet och bindningstidKund har rätt att säga upp Avtalet. Såvida parterna inte överenskommitom annat, upphör Avtalet att gälla vid utgången av denmånad som följer närmast efter den månad då sådan uppsägninghar skett. Om inte annat framgår av Villkoren, äger Kund inte rätttill återbetalning av i förskott erlagd betalning för det fall Kundsäger upp Avtalet.Parterna kan komma överens om bindningstid för Avtalet.Bindningstiden avser tiden efter Avtalets ingående och specificerasi produktbeskrivningen, skriftliga avtalet eller enligt muntligöverenskommelse. Efter bindningstidens utgång gäller Avtalet tillsvidare med en (1) kalendermånads uppsägningstid.
SVAR

Hej. Tack för din fråga.

Min tolkning av villkoren är att du kan säga upp avtalet med effekt vid bindningstidens slut, under förutsättning att uppsägningstiden på en månad har iakttagits. Bindningstiden skulle annars vara bindningstiden plus en månad, vilket förefaller märkligt.

Lycka till.

Martin Cronsioe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll