Upprättande av testamente och bröstarvinges laglottsskydd

2020-12-29 i Laglott
FRÅGA
hej jag har två barn varav en har dött och hans två barn knarkar så min fråga är kan jag på något sätt göra dom arvlösa alltså att mitt kvarvarande barn ärver allt efter mej
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bröstarvinges arvsrätt och istadarätten
Rättsregler kring arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB). När arvet ska skiftas gäller den legala arvsordningen i ärvdabalken, vilket innebär att den avlidnes släktingar delas upp i tre arvsklasser. För att arvet ska fördelas utifrån den legala arvsordningen förutsätter det att ett testamente inte har upprättats som stadgar annat.

Enligt 2 kap. 1 § första stycket ÄB tillhör arvlåtarens bröstarvingar den första arvsklassen och är därmed berättigade till arv. Är man fler bröstarvingar ärver man lika lott (2 kap. 1 § andra stycket 1 ÄB).

Vidare stipuleras i paragrafen att om en av bröstarvingarna är avlidna, träder den avlidnes avkomlingar i dennes ställe och delar lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket 2 ÄB). Som bröstarvingar avses barn i rakt nedstigande led (t.ex. barn, barnbarn). Det här ger uttryck för den s.k istadarätten, som ger avkomlingar i senare led rätt att ärva då föräldern är avliden.

Laglottsskydd
Varje bröstarvinge har en lagstadgad rätt till sin laglott. Laglotten utgör 50 procent av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). En arvslott utgör den del som en bröstarvinge fått ärva om förälderns totala kvarlåtenskap tilldelats denne. Det är enbart bröstarvingar som är berättigade till laglott. Barnbarn vars föräldrar har avlidit har rätt till sin laglott, då de träder in i förälderns ställe enligt istadarätten.

Om laglotten kränks genom testamente kan bröstarvingen alltid påkalla jämkning för att få ut sin del (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Jämkningen ska göras inom sex månader från det att man tog del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Om jämkningen inte framställs inom den angivna tiden förlorar bröstarvingen sin rätt till laglott.

Hur kommer arvet att skiftas vid ditt frånfälle och kan du göra dina barnbarn arvslösa?
Vid ditt frånfälle kommer din kvarlåtenskap att tillskiftas ditt barn och dina två barnbarn eftersom att de träder i sin avlidne förälderns ställe. Som utgångspunkt kommer 50 procent av din kvarlåtenskap att tillfalla ditt barn, och 50 procent dina barnbarn (dvs. 25 procent till respektive barnbarn).

Du kan inte göra dina barnbarn helt arvlösa, men du kan i viss begränsad omfattning testamentera bort en del av din kvarlåtenskap så att de erhåller en mindre andel i arv. Du kan upprätta ett testamente där du föreskriver att dina barnbarn enbart ska ha rätt till sin s.k laglott och att ditt barn ska ärva resterande kvarlåtenskap. Laglotten är som ovan nämnt 50 procent av arvslotten. Dina barnbarn ärver då enbart 25 procent av din kvarlåtenskap (12,5 procent till respektive barnbarn) och ditt barn 75 procent.

Du kan således testamentera bort den del av din kvarlåtenskap som inte inskränker på dina barnbarns laglott. Det är viktigt att testamentet upprättas i enlighet med de lagstadgade formkraven för att handlingen ska vara giltig (jfr 10 kap. 1 § ÄB).

Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente är du varmt välkommen att ta kontakt med vår juristbyrå på info@lawline.se.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?