Upplysningsplikt om planerat flyktingboende vid försäljning av fastighet

Upplysningsplikt vid försäljning av fstighet.

Vi ska inom kort sälja vår fastighet, Mitt emot fastigheten finns ett gammalt dagis som kommunen planerar att göra om till ett flyktingboende. Detta har det skrivits om i media. Dock har man inte fått godkänt på bygglov ännu så det har inte fattats något officiellt beslut.

Måste jag ändå som säljare upplysa köparen om dagiset eventuellt då kommer att byggas om?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Vid fastighetsköp har säljaren en upplysningsplikt som innebär att denna måste upplysa köparen om sådana omständigheter som är av betydelse vid köpet. Säljaren kan inte sägas ha en generell upplysningsplikt, men bör upplysa om sådant som han vet är fel med fastigheten. Samtidigt har köparen en undersökningsplikt. Allt som köparen borde upptäcka vid en undersökning av fastighetens skick får inte åberopas som fel enligt 4 kap. 19 § jordabalken.

Det är svårt att dra en gräns vid vad som å ena sidan anses omfattas av säljarens upplysningsplikt och å andra av köparens undersökningsplikt. Det finns viss ledning i rättspraxis. En säljare har i NJA 1981 s. 894 ansetts ha åsidosatt upplysningsplikten genom att inte upplysa köparen om en planerad gatuomläggning som lett till opåräknade trafikstörningar. Stadsplanebeslutet för ombyggnaden förelåg vid köpet men var inte än fastställd. Säljaren hade i fallet visat stor aktivitet för att hindra beslutet, därför ansågs han ha förstått att omständigheten var av väsentlig betydelse för säljaren vid köpet, trots att beslutet ännu inte var fastställt.

Om ni som säljare förstår att köparen inte känner till det planerade flyktingboendet, och om ni inser att denna omständighet skulle vara av betydelse för köpet om köparen känt till den, kan ni senare bli ansvariga. Att bygglov inte har beviljats än torde inte innebära att omständigheten inte omfattas av upplysningsplikten. Det är dock svårt att göra en fullständig bedömning i ert fall utifrån de givna omständigheterna. Huruvida ett planerat flyktingboende skulle innebära ett fel i fastigheten är oklart. Bedömningen beror till stor del på hur mycket som köparen bort inse, och annars om ni som säljare insett att köparen varit i villfarelse men ändå avstått från att upplysa om en omständighet som är av väsentlig betydelse.

Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!

Sarmad Abdul NabiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000