Upplösande av samboförhållande med särkullbarn

FRÅGA
Hej!Jag har fyra barn från ett tidigare förhållande och min sambo sedan ett år tillbaka har ett barn.Vi har inga gemensamma barn.Alla utom min yngsta är vuxna.Jag står som ägare på fastigheten vi bor på och jag äger även en skogsfastighet på annan ort.Nu till frågan:Vi känner en oro ifall något skulle hända mig, kan mina barn kräva sin rätt till mina tillgångar så min sambo blir bostadslös? Kan man överhuvudtaget skriva ett avtal på det viset eller är arvsrätten alltid given?Gäller andra regler om man är gift?Tacksam för svar!
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du skulle gå bort innan din sambo aktualiseras två olika rättigheter. Dels din sambos rättigheter som utgår från Sambolagen, dels dina barns arvsrätt. Svaret på frågan beror på om fastigheten där ni bor anses vara samboegendom eller din enskilda egendom. Därför har jag valt att dela upp svaret i två delar.

Din sambo har efter din död rätt till att begära bodelning, vilket innebär att er samboegendom delas upp mellan din sambo och dödsboet efter dig. Samboegendomen består enligt SamboL 3 § av egendom som någon av samborna har förvärvat för gemensam användning. Av SamboL 5 § följer att fast egendom som samborna eller någon av dem, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål, utgör denna sambornas gemensamma bostad. Denna ska också räknas som samboegendom och ingå i bodelningen, förutsatt att det inte är förbehållet att fastigheten ska utgöra din enskilda egendom. Ett sådant förbehållande kan föreligga om du och din sambo har skrivit ett samboavtal eller om du erhöll fastigheten i gåva under förutsättning att den skulle vara din enskilda egendom. Att endast du står som ensam ägare till den betyder inte omedelbart att fastigheten utgör enskild egendom.
Enligt SamboL 16 § ska samboegendomen fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.
Om fastigheten utgör er gemensamma bostad kommer därmed din sambo att erhålla fastigheten. Din sambo kommer möjligtvis att behöva betala en kompensation till dödsboet ifall fastighetens värde överstiger hälften av er samtliga samboegendom.

Visar det sig att fastigheten inte utgör samboegendom kommer den att bli en del av din kvarlåtenskap som dina barn kommer att ärva. De har enligt bestämmelser i 7 kap. Ärvdabalken tvingande rätt till hälften av din kvarlåtenskap, den så kallade laglotten. Den andra hälften kan du ge bort i testamente. Utgör fastigheten mer än hälften av din kvarlåtenskap kan du ändå testamentera den till din sambo. Om dina barn inte påkallar jämkning inom sex månader efter att testamentet meddelats kommer fastigheten då att tillfalla din sambo. Om de dock väljer att jämka testamentet kan din sambo bli skyldig att utge ersättning till dem. Som sagt gäller detta endast om fastigheten är enskild egendom och dess värde överstiger hälften av din kvarlåtenskap.

Om ni skulle vara gifta skulle situationen inte förändras, eftersom dina barn är särkullbarn i förhållande till ert samboförhållande. Särkullbarn har alltid rätt att utfå sin laglott direkt. Hade de varit era gemensamma barn hade den efterlevande maken erhållit hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express .

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll